Project

Model voor inschatten eivoorraad horsmakreel

Voor makreel en horsmakreel wordt een dynamisch energie budget (DEB)-model ontwikkeld om inschattingen te kunnen maken van de reproductie bij deze vissoorten wanneer survey-gegevens ontbreken. Daarvoor moeten de parameters worden bepaald. En zal het model worden gevalideerd met driejaarlijkse ei-surveys.

Ontwikkelen van een dynamisch energie budget (DEB)-model voor ontbrekende gegevens over kuit. Het DEB-model maakt het mogelijk de reproductie in te schatten in de jaren tussen de ei-surveys in. Als het model eenmaal is ontwikkeld, kan het ook worden gebruikt voor andere vissoorten, mits hiervoor de voortplantingsvariabelen beschikbaar zijn.

Plan van aanpak

Sleutel tot dit onderzoek is het geschikt maken van de variabelen voor vruchtbaarheid in het DEB-model voor ontbrekende gegevens over kuit. Hiervoor moet ons huidige DEB-raamwerk voor beschrijving van de energiestroom binnen de reproductie worden uitgebreid. Voorheen werd dit als een black box beschouwd.
Ontwikkeling gebeurt in samenwerking met Bas Kooijman van de Vrije Universiteit Amsterdam, en met gegevens van surveys, experimentele data en literatuur over de biologie van vissoorten.
De met DEB voorspelde uitkomst wordt gevalideerd aan de hand van waargenomen eiproductie van de driejaarlijkse ei-surveys. Deze validering geeft inzicht in kuitvorming bij makreel en horsmakreel.

Wanneer het model gereed is, kan het gebruikt om per vissoort het effect op reproductie van gewijzigde omgevingsfactoren te bepalen.

Resultaat

Een link naar het model voor Makreel en Horsmakreel