Project

Modelinfrastructuur deel Gewasgroei: feedbacks tussen klimaat vegetatie, bodem en grondwater

Beleidsmakers, waterbeheerders en de landbouwsectore hebben integrale kennis nodig om het huidige en toekomstige landgebruik te evalueren. Dit project maakt de hiervoor benodigde verbinding tussen modellen voor gewasgroei, klimaat en hydrologie.

Resultaten

In 2012 lag de nadruk op de voortschrijdende integratie van gewasgroei, nutriënten beheer, klimaat en waterbeheer. Toetsing van modelketen ANIMO/WOFOST/SWAP met veldgegevens voor de impact van nutriënten en klimaat op gewasgroei. Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens van historische mestproeven, recente Nederlandse en buitenlandse veldexperimenten.
Een andere toepassing is die op regionale schaal van gewasgroeimodellering in het Baakse Beek gebied waarmee afstemming met Nationale Hydrologische Instrumentaria (NHI) plaatsvond en aangesloten werd bij het Nationaal Modellen- en Datacentrum (NMDC).
Voor internationale inkadering wordt aansluiting gezocht bij het AgMip project.Tevens wordt binnen EU-verbanden aan initiatieven gewerkt om samenwerkingen op te zetten, dan wel te versterken. 

Twee colleges zijn verzorgd in Costa Rica over Modelling water and solute flow in unsaturated and saturated soils;  an overview of applications of the SWAP model, Joop Kroes,
• 6-Jan-2012 aan de Earth University (http://www.earth.ac.cr/)
• 2-feb-2012 aan het CATIE research institute (http://www.catie.ac.cr/)

Publicaties