Project

Modellen KRW voor Deltaprogramma

Om het Deltaprogramma kosteneffectief te ondersteunen met modelresultaten, is het zinvol om na te gaan of ervaringen en bestaande modellen ontwikkeld in het KRW-traject nog van nut kunnen zijn voor het Deltaprogramma, voor zover dat al niet gebeurt. Modellen die men inzet voor de effectmodules van het Deltaprogramma moeten in staat zijn om effecten van ontwikkelingen en maatregelen vanuit het Deltaprogramma door te rekenen.

Doelstelling

Het doel van het project is om duidelijkheid te geven over de potentie van methoden en modellen voor het Delta-instrumentarium, welke zijn ontwikkeld voor de KRW.

Werkwijze

Belangrijke producten van dit project zijn een shortlist van 6 modellen met potentie en aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Om te komen tot deze shortlist van 6 modellen en aanbevelingen voor vervolgonderzoek hebben we de volgende aanpak gevolgd:

  1. Om te inventariseren welke modellen en databases zijn ontwikkeld en/of gebruikt voor de KRW, is een longlist gemaakt met water gerelateerde modellen. Over de modellen zijn de volgende basisgegevens verzameld: (1) of het model nog operationeel is, (2)  het toepassingsgebied, (3) op welke schaalniveaus/regio’s het model uitspraken kan doen, en (4) op welke sector(en) het betrekking heeft;
  2. Ten tweede is nagegaan welke van de modellen op de longlist gebruikt dan wel ontwikkeld zijn voor de KRW. Het resultaat van deze stap is de lijst met KRW-modellen;
  3. Ten derde hebben is de kennis-behoefte vanuit het Deltaprogramma geïnventariseerd in relatie tot de functionaliteiten van de KRW modellen;
  4. Als vierde stap is geïnventariseerd welke KRW-modellen nog niet gebruikt zijn of worden ten behoeve van het Deltaprogramma. Dit leidt tot de shortlist KRW-modellen;
  5. Als laatste zijn 6 modellen geselecteerd, die door geringe aanpassingen inzetbaar zijn voor het Deltaprogramma. Het uitgangspunt is de behoefte vanuit de opgave van het Deltaprogramma: het Deltamodel, de effectmodules voor landbouw, natuur, industrie/energie en scheepvaart en de vergelijkingssystematiek. Hierbij is rekening gehouden met de mate waarin de modellen om kunnen gaan met klimaatverandering.

Resultaten

De resultaten van dit project geven het ministerie van EL&I inzicht in de potentie van methoden en modellen voor het Delta-instrumentarium, welke zijn ontwikkeld voor de KRW.