Project

Modellering effecten biodiversiteit in GLOBIO3

In toenemende mate zet het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) het Nederlands natuur en biodiversiteitsbeleid in een internationale context. Dat komt door afspraken in Europa en in de Convention on Biological Diversity (CBD) en deels omdat het Nederlands beleid consequenties kan hebben op de biodiversiteit in het buitenland.

Doelstelling

Het buitenlands beleid, met name inzake ontwikkelingssamenwerking gaat daarom een steeds grotere rol spelen in PBL producten. Dit thema richt zich op kennisverbreding over mondiale biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

Het doel is een bijdrage te leveren aan de onderbouwing en versterking van het Global Biodiversity model for policy support (GLOBIO) model.  Dit model is te gebruiken voor internationale beoordelingen van de biodiversiteit ten behoeve van het bepalen van consequenties van Nederlands en Europees beleid in de mondiale context en voor assessments voor United Nations Environment Program (UNEP), CBD, EU en Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Werkwijze

Vóór de zomer twee wetenschappelijke publicaties en een derde na de zomer wanneer het overige budget wordt gegund.

  1. Meta-analyse klimaatverandering: extra analyses per taxon - bioom combinatie; stap van lineair effect naar drempelwaarden (discretisatie verband met klimaatverandering in klassen); afschrijven publicatie, streefdatum 1 juni (einddatum fase 1).
  2. Meta-analyse fragmentatie: inpassen resultaten vogels; grondige statistische analyse betrouwbaarheidsintervallen in samenwerking met Biometris statistici; afschrijven artikel, streefdatum 1 juni (einddatum fase 2).
  3. Integratie klimaatverandering en fragmentatie (na de zomer verder in detail te plannen wanneer budget wordt toegekend).

Resultaten 2012

Onderbouwde relaties zijn beschreven in twee wetenschappelijke artikelen (nu nog manuscripten) en een presentatie van de resultaten is gegeven op de ROBIN projectbijenkomst in Bolivia op 6 november 2012.

Beoogd resultaat

Een up to date kennis en data model waarin de relatie tussen milieuverandering en biodiversiteit wordt beschreven,dat bepalend is voor de inschattingen door GLOBIO van effecten van beleid op biodiversiteit.