Project

Modelleringswerk ten behoeve van het VGO project

In het lopende onderzoeksproject Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) worden gegevens verzameld over verspreiding van zoönotische micro-organismen die in de veehouderij voorkomen. Op verschillende manieren wordt de blootstelling in kaart gebracht: via twee weken durende metingen op 60 locaties en via metingen op en rond verschillende typen veehouderijen. Daarnaast worden in het bevolkingsonderzoek gegevens over gezondheid(slast) bij omwonenden verzameld middels vragenlijsten, serologisch onderzoek van bloedmonsters en longfunctieonderzoek. Hierbij is de focus voornamelijk op aandoeningen van de luchtwegen, allergieën, dragerschap van antibioticaresistente bacteriën en serologische responsen tegen micro-organismen die in de veehouderij voorkomen.   Het VGO onderzoek is een samenwerking tussen RIVM, IRAS van de Universiteit Utrecht, NIVEL en Animal Sciences Group van Wageningen UR (ASG-WUR), waaronder Central Veterinary Institute (CVI) en Wageningen Livestock Research (WLR). De ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en Economische Zaken (EZ) financieren het onderzoek. Ook het Longfonds financiert een deel.   Om de waardevolle gegevens die binnen het VGO project worden verzameld zo goed mogelijk te benutten in het kader van de beantwoording van de vraagstellingen, zijn analyses met behulp van statistische en mechanistische wiskundige modellen noodzakelijk.

Inzicht verkrijgen in de verschillende micro-organismen die rondom intensieve veehouderij voorkomen, en een inschatting maken van de relatieve gezondheidsrisico´s van deze blootstelling van omwonenden van veehouderijen: dat zijn twee belangrijke doelstellingen van het onderzoeksproject Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO). In dit VGO project worden verschillende gegevens verzameld enerzijds via het gezondheidsonderzoek en anderzijds via luchtmetingen rondom omwonenden en veehouderijen Om deze waardevolle gegevens zo goed mogelijk te benutten in het kader van de beantwoording van de bovengenoemde vraagstellingen, zijn analyses met behulp van statistische en mechanistische wiskundige modellen noodzakelijk. In dit BO project wordt een deel van deze modelanalyses verricht. Het gaat om drie verschillende modelleringsactiviteiten:

  1. Analyse van de VGO gegevens met ruimtelijke statistische modellen (kernel-modellen), ter identificatie en kwantificering van correlaties tussen gezondheidslast (bij omwonenden) en veehouderijen als mogelijke bron daarvan.

  2. Inschatting van hoe de blootstelling voor omwonenden wordt beïnvloed door kenmerken van bedrijven, zoals diersoort, grootte, stalsysteem en uitstoot-reductiemaatregelen.

  3. Ontwikkeling van risico-modellen door koppeling van de modellen uit 1 en 2, en toepassing op ruimtelijke gegevens over veehouderij en bevolkingsconcentraties.

De analyses vormen samen met verder VGO modelleringswerk - geleid door het RIVM (beschreven in het SPR projectvoorstel RAPID met een looptijd van twee jaar) en door het IRAS (beschreven in het VGO werkplan) één geheel van elkaar aanvullende en versterkende activiteiten.

Publicaties