Project

Mogelijkeden voor weidegang Nederland - huiskavels

Weidegang is in Nederland de afgelopen 15 jaren afgenomen. Als belangrijke oorzaken worden het afnemende kennisniveau van veel veehouders en adviseurs en de verdergaande bedrijfsontwikkeling gezien (schaalvergroting, meer koeien op kleinere kavel, meer melkrobots). Door deze bedrijfsontwikkeling wordt het aantal melkkoeien per ha beweidbare oppervlakte groter en samen met een toename van het aantal melkrobots zal dat resulteren in minder uren weidegang per dag (Van den Pol-van Dasselaar et al., 2013). Als je de genoemde trends doortrekt naar de toekomst zal het percentage weidegang aanzienlijk gaan dalen (Gies et al., 2014). Er is echter ook een ander scenario denkbaar. Diverse initiatieven, o.a. vanuit het Convenant Weidegang, kunnen leiden tot een trendbreuk. Denk hierbij aan weidepremie, diverse projecten om beweiding in moeilijke omstandigheden te stimuleren, de overweldigende belangstelling voor praktische instrumenten als de FarmWalk en de aandacht voor passende beweidingsystemen voor de melkveehouderij van de toekomst in onderwijs en onderzoek. De ambitie van de Staatssecretaris voor 80% weidegang past hierbij.

De afgelopen 15 jaar is de weidegang van melkkoeien in Nederland afgenomen. Weidegang staat volop in de belangstelling bij maatschappij, zuivelketen en melkveehouders. Óf en in hoeverre weidegang technisch gezien mogelijk is en blijft op de Nederlandse melkveebedrijven, hangt af van een aantal factoren, maar vooral van de grootte van de kavel waarop beweid kan worden (de beweidbare oppervlakte van het bedrijf) in relatie tot het aantal melkkoeien per bedrijf.

Het doel van dit onderzoek was om antwoord te krijgen op de volgende vraag:

  • In hoeverre is weidegang nu en in de toekomst mogelijk (zowel technisch als bedrijfseconomisch) op melkveebedrijven in Nederland gezien de grootte van de beweidbare oppervlakte?

Het onderzoek omvat een aantal met elkaar samenhangende activiteiten:

  • Vaststellen van criteria voor weidegang (zowel technisch als economisch) op basis van expertkennis;
  • Vaststellen van de beweidbare oppervlakte per melkkoe in het meest recente jaar waarvan gegevens beschikbaar zijn (2013) via twee benaderingen:

    • GIS-analyse van gegevens uit de Landbouwtelling en Basis Registratie Percelen;
    • gedetailleerde analyse van gegevens uit het Bedrijven-Informatienet van LEI Wageningen UR (BIN).
  • Beschrijven van trends in de melkveehouderij op basis van expert kennis;
  • Beschrijven van de mogelijkheden voor weidegang nu en in de toekomst;
  • Beschrijven van belemmeringen om weidegang toe te passen bij toenemende schaalgrootte en identificeren van mogelijke oplossingen.

 

Publicaties