Project

Mogelijkheden evenwichtiger fosfaatbalans Nederland

Kunnen we de fosfaatbalans van Nederland meer in evenwicht brengen, oftewel duurzamer maken? Door technisch-economische verkenningen proberen onderzoekers dit te bereiken.

Aspecten die in het onderzoek worden meegenomen zijn: milieu, economie, energie, gebruik eindige voorraden fosfaat), maatschappelijke acceptatie, en de gevolgen voor de Nederlandse landbouw.

Resultaten

In 2012 is het fosfaatstromenmodel geactualiseerd en gebruikt. In 2008 is in vergelijking met 2005 minder kunstmest gebruikt, waarschijnlijk door strengere regelgeving. Toch is het fosfaatgebruik nog niet veel duurzamer, omdat recycling in Nederland nog niet goed op gang gekomen is.

Verder is een begin gemaakt met updaten naar 2011.

In dit kennisbasisproject is een van de activiteiten het opstellen en up-to-date houden van een model waarin de fosfaatstromen in Nederland gekwantificeerd worden, niet alleen binnen de landbouw maar ook in de industrie, huishouden & retail en de afvalverwerkingssector. Het model wordt gebruikt om scenario’s te evalueren die moeten leiden tot een duurzamer gebruik van fosfaat in Nederland (minder bodemaccumulatie, minder emissies naar het milieu, meer recycling naar de voedselketen, minder onwerkzaam maken van fosfaat en een verdere verlaging van het nationale bodemoverschot). Op die manier zal op termijn recht kunnen worden gedaan aan het eindige karakter van de voor de voedselproductie essentiële grondstof fosfaat.

Recycling is essentieel voor duurzaamheid, verschillende recyclingroutes zijn dit jaar voor Nederland geïdentificeerd en gedeeltelijk gekwantificeerd. Ze zullen in het komende jaar op hun waarde (efficiëntie, energie, emissies)  worden beoordeeld, mogelijke negatieve interacties tussen de verschillende routes worden daarbij opgespoord. Vooral dit laatste is essentieel omdat voor het maken van een rendabele businescase voor “groene” fosfaat een goed inzicht moet zijn in de te verwachten effecten.

In het project wordt samengewerkt met het Nutriëntenplatform, een platform waarin verschillende bedrijven vertegenwoordigd zijn die een ambitie op fosfaat gebruik hebben neergelegd.

Publicaties