Project

Mogelijkheden voor de implementatie van het biomassawerf concept in de Greenport Gelderland

Biomassawerven kunnen de basis vormen voor een integrale verwerking van biomassa(rest)stromen. Door samenwerking binnen tuinbouw, agro- en voedselketens moeten nieuwe biomassaketens ontstaan. Wageningen UR Food & Biobased Research onderzoekt hoe deze nieuwe biomassaketens logistiek gestalte kunnen krijgen en waar de praktische hobbels liggen.

Doelstelling

Binnen het project wordt onderzocht of het opzetten van een netwerk van biomassawerven een haalbare optie is om de beschikbaarheid van regionale biomassa te vergroten. Als casus dient de Greenport Gelderland, een netwerk van vijf tuinbouwclusters in Gelderland.

Biomassa kan bijvoorbeeld bestaan uit blad- en stengelresten uit de glastuinbouw, snoeihout uit de fruit- en boomteelt, champost van champignonbedrijven, gras, bermmaaisel, GFT van gemeenten, houtige reststromen van natuur- en landschapsbeheer en industriële groene reststromen uit de voedselproductie en de veevoerindustrie.

Werkwijze

Het project heeft in 2012-2013:

  • de behoefte geïnventariseerd aan de implementatie van het biomassawerf-concept in de Greenport Gelderland bij de stakeholders;
  • de beschikbare biomassareststromen uit de tuinbouw in beeld gebracht;
  • het biomassawerf concept theoretisch verder uitgewerkt; (uitgaande van een bestaande oriënterende studie van Annevelink, 2009).

In 2014-2015 heeft het project zich gericht op het ontwikkelen van methoden voor het ondersteunen van de opzet van een biomassawerf en een overkoepelend plan voor de vorming van een netwerk van meerdere biomassawerven.

Resultaten

  1. Stakeholder analyse & biomassabeschikbaarheid
  2. Het biomassawerf concept: voorbeelden, theorie & checklist
  3. Kansen voor de valorisatie van biomassareststromen in de Greenport Gelderland: valorisatie cases
  4. Ondersteuningsmethoden bij de opzet van een biomassawerf en een netwerk van biomassawerven