Project

Mondiaal ruimtelijk raamwerk voor landbouwproductiviteit

Beoogd doel van dit project is het ontwikkelen van een ruimtelijk raamwerk voor het berekenen van de productiviteit van de landbouw. De raamwerkberekeningen ondersteunen medewerkers van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bij discussies over mondiale voedselzekerheid, agrarische ontwikkelingsmogelijkheden en schaarste en gebruik van hulpbronnen.

Wereldwijd stijgt de vraag naar voedsel om de groeiende wereldbevolking te voeden. Hetzelfde geldt voor groene grondstoffen voor het opwekken van duurzame energie. Tegelijkertijd zijn veel voorraden van natuurlijke hulpbronnen eindig. Voor een duurzame ontwikkeling moeten zowel de productiviteit als de gebruiksefficiëntie van natuurlijke hulpbronnen worden verhoogd. Het inzicht ontbreekt waar dit op aarde het beste kan gebeuren. De productiemogelijkheden en beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen variëren immers sterk in de ruimte en veranderen in de tijd door klimaatverandering.

Door relevante ruimtelijke informatie in het raamwerk over bijvoorbeeld weer, bodem en landgebruik te combineren en met modellen te integreren, is het mogelijk aan te geven waar de beste kansen liggen om duurzaam te voldoen aan de stijgende vraag naar voedsel en biomassa. Ook wordt duidelijk hoe schaarse hulpbronnen zo optimaal mogelijk zijn te benutten.

Aanpak en tijdspad

Dit project is een voortzetting van eerder onderzoek dat in 2010 in het toenmalige KB-4 cluster Duurzame landbouw is gestart. Alterra en het Landbouw Economisch Instituut van Wageningen UR werken samen met het International Fund for Agriculture and Development en het World Food Programme en de Food and Agriculture Organisation van de Verenigde Naties. In 2011 ligt de prioriteit vooral bij het kwantificeren van gebruiksefficiënties van natuurlijke hulpbronnen als land, water, stikstof en fosfor. Dit gebeurt met literatuuronderzoek en op integrale wijze. Hulpbronnen beïnvloeden elkaar immers wederzijds in combinatie met lokale omstandigheden van weer, bodem en gewas.

Het projectteam integreert de nieuwste bodeminformatie van ISRIC-World Soil Information in het raamwerk. Daarnaast voegt zij een nieuwe reliëfkaart met onder meer informatie over hellingen toe. Met deze input beschikt het raamwerk over informatie van de ruimtelijke verspreiding en eigenschappen van marginale bodems. Hiermee worden bijvoorbeeld berekeningen van de waterbalans in het raamwerk verbeterd. De waterbehoefte van gewassen en de hoeveelheid run-off worden ook inzichtelijk. Effecten van waterschaarste op voedselproductie en opties om dit af te zwakken zijn zo ruimtelijk nauwkeuriger vast te stellen. Het projectteam integreert bovendien klimaatscenario's in het raamwerk. Hiervoor maakt zij gebruik van klimaatscenariodata van Climate Research Unit.

Resultaten

Het project levert een verbeterd raamwerk op voor de wereldwijde landbouwproductie. Toekomstige analyses met het raamwerk dragen bij aan een beter ruimtelijk inzicht in de relatie tussen waterbeschikbaarheid, gewasproductie en hulpbronnengebruik. Daarnaast wordt nieuw verworven informatie gepubliceerd over de bijdrage van marginale bodems aan de wereldwijde voedselproductie en over mogelijkheden om water-gebruiksefficiëntie in Afrika te verbeteren.

Publicaties