Project

Monitor Otter

De otter (Lutra lutra) is een strikt beschermde soort (Bijlage II, Habitatrichtlijn) die sinds de start van de herintroductie in 2002 jaarlijks wordt gemonitord (aantallen, verspreiding, mortaliteit). Daarbij wordt gebruik gemaakt van genetische technieken. Enerzijds maakt dit goede aantalschattingen mogelijk, anderzijds is het daardoor mogelijk een vinger aan de pols te houden wat betreft de genetische status van de populatie en de mate van inteelt. Op basis van deze informatie kunnen de juiste beschermingsmaatregelen worden genomen.

De genetische monitoring wordt uitgevoerd aan de hand van DNA-materiaal aanwezig in verse spraints (uitwerpselen). Deze kunnen het best worden verzameld in de periode oktober-februari. Daarnaast worden door Alterra alle doodgevonden otters (in 2014 gestegen tot 37) verzameld en wordt de doodsoorzaak vastgesteld. In geval van verkeerssterfte (ruim 80% van de doodvondsten) wordt de locatie waar de otter dood is aangetroffen zo nauwkeurig mogelijk vastgelegd. Daarmee kan een actueel beeld worden gevormd van de belangrijkste verkeersknelpunten waar mitigerende maatregelen genomen zouden moeten worden.

Publicaties

Kuiters, A.T., G.A. de Groot, D.R. Lammertsma, H.A.H. Jansman & J. Bovenschen (2016). Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie; Ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2014/2015, WOt-technical report 62