Project

Monitor maatschappelijke waardering

Om de continuïteit binnen de sector te borgen is maatschappelijke waardering een voorwaarde, de basis. Daartoe is het noodzakelijk (i) te weten wat er speelt en (ii) te weten hoe de samenleving over de sector denkt. En dat vereist verbinding met de samenleving. Het Platform voor de Agro-& Foodsector helpt daarbij. Op dit moment zijn er drie doelstellingen geformuleerd voor dit op te richten Platform te weten:

  • De relevantie van het thema voor de continuïteit van de sterke positie van A&F prominenter op de beleidsagenda van betrokken partijen in bedrijfsleven en overheid te krijgen.
  • Maatschappelijke waardering te vergroten door meer en beter gecoördineerde activiteiten door de Agri & Food sectoren.
  • De kennis over maatschappelijke waardering binnen de Agri & Food en de onderliggende drivers daarvoor sector te vergroten.

Het Platform is succesvol wanneer het op deze drie doelstellingen scoort. Voor alle duidelijkheid: ze stelt zich dus niet tot doel om de maatschappelijke waardering zelf te vergroten. Dat loopt via de activiteiten die de sectoren zelf op touw zetten, waarvoor het Platform een faciliterende rol wil spelen. Het project “Nieuwe verbindingen” wil voedend zijn aan het platform.

Het Platform bestaat nu nog niet; er wordt gebouwd aan het op te richten Platform.

Doelstelling

Het project wil bijdragen aan de doelstellingen van het Platform door het ondersteunen, geven van adviezen, geven van informatie en geven van begeleiding. Ieder deelproject draagt bij aan de te onderscheiden doelstellingen van het Platform.

Deliverables

Er zijn zes deelprojecten met de volgende output. De activiteiten die ieder deelproject uitvoert alsook de uitgebreidere toelichting daarop is in de Plannen van Aanpak per deelproject uitgeschreven.

Deelproject 1: Platform - opzet en organisatie. Output adviezen voor het platform.

Deelproject 2: De kunst van verbinden: Inspiratie voor nieuwe ideeën over   maatschappelijk verbindend   ondernemen met aanknopingspunten en kansen voor de A&F-sector in het   algemeen: praktische voorbeelden, handvatten en concrete tips die actoren in   de ketens inspireren en begeesteren; die verduidelijken wat beter en wat   minder goed werkt.

 Deelproject 3: Praktijkbegeleiding - coaching en coördinatie: adviezen aan de lopende   maatschappelijk waardering initiatieven.

Deelproject 4: Agrofoodmonitor rvised: Inzicht in maatschappelijke waardering van de agro&food-sector.

Deelproject 5 Institutioneel wantrouwen:  Adviezen voor alle actoren die   helpen om het institutioneel wantrouwen te doorbreken.

Deelproject 6: Geen geld voor vernieuwing: Adviezen  voor nieuwe Businessmodellen rond   verbindingen.

Publicaties