Project

Monitoring MKB levensmiddelen

De doelstelling van het project is om een gedetailleerde monitor van de innovatieprestaties van bedrijven in het Nederlandse voedingsmiddelen mkb op te stellen en van de achterliggende factoren.

Doelstelling project

De doelstelling van het project is om een gedetailleerde monitor van de innovatieprestaties van bedrijven in het Nederlandse voedingsmiddelen mkb op te stellen en van de achterliggende factoren (drijfveren en belemmeringen). Daarbij wordt zo recent mogelijke informatie verzameld uit zowel primaire als secundaire bronnen en wordt zoveel mogelijk een periode van 10 jaar of meer beschreven om vergelijking over jaren mogelijk te maken. De keuze van de indicatoren in relatie tot het beleid voor de topsector Agro&Food is daarbij belangrijk.

Aanpak en tijdspad

Het onderzoek loopt van 1 januari 2012 tot en met december 2012. Doel is echter om al voor de zomer met een rapportage te komen. Om het onderzoek uit te voeren wordt voortgebouwd op de resultaten van onderzoek dat in 2011 is uitgevoerd. Daardoor kan al direct worden gestart met de dataverzameling.

  • dataverzameling (databanken, vragenlijsten, interviews
  • databewerking ((des)aggregatie, weging, bijschatten, toetsen en representativiteit)
  • eerste presentatie van resultaten
  • overleg format van monitor
  • data analyse om conclusies te ondersteunen
  • rapportage

Resultaten

In 2012 is in het project gewerkt aan de afronding van 2 rapporten over innovatie in het levensmiddelen mkb, en een benchmark studie van innovatie in de Nederlandse levensmiddelenindustrie ten opzichte van andere landen. Deze 2 rapporten liggen voor afronding bij de bureauredactie. Voor de toegezegde monitor is een blauwdruk ontwikkeld en is in eerste opzet data verzameld. Door personele wijzigingen en door vertraging met de opstart van de projecten door de wijzigingen in het kader van de  Topsectoren, is het rapport echter nog niet gemaakt. Daar wordt nu dat de personele invulling van het project weer op orde is hard aan gewerkt.