Project

Monitoring en onderzoek beleidsvernieuwing natuur

Het doel in dit deelproject is om kennis te vergaren over de potenties van nieuwe beleidsstrategieën of vernieuwingen van bestaande beleidsstrategieën in het provinciaal natuurbeleid. Dit zal vooral worden gebaseerd op de inschattingen van stakeholders zelf en de bestuurskundige analyse van slaag- en faalfactoren en dus niet op aanvullende ecologische of economische analyses.

Dit project beoogd bij te dragen aan de evaluatie Natuurpact door het PBL. Het heeft tot doel om kennis te vergaren over de vormgeving van, de ervaringen met, de effecten van en de mogelijkheden van vernieuwingen in het provinciaal natuurbeleid (vernieuwingen binnen reguliere beleidsstrategieën en nieuwe beleidsstrategieën).

Op basis van eerder onderzoek zijn de volgende vernieuwende beleidsstrategieën geselecteerd: Stelselvernieuwing agrarisch natuurbeheer ; Procesbeheer natuur ; Natuur op uitnodiging; Zelfrealisatie natuurnetwerk-Nieuwe vormen van natuur-inclusieve landbouw; Nieuwe uitvoeringsarrangementen, waarvoor 2 of 3 provincies zijn geselecteerd die deze vernieuwing hebben uitgewerkt in hun natuurbeleid. Binnen elk van de provincies wordt gekeken naar een concreet voorbeeld van een lokale praktijk (embedded casse). Per provincie zijn ongeveer 6 interviews afgenomen met stakeholders op provinciaal en op lokaal niveau. Naast documentenanalyse is verder een afsluitend groepsgesprek met de belangrijkste stakeholders gehouden. 

In 2016 vinden drie typen werkzaamheden plaats: (1) volledige cases (provincie met ingebedde casus), (2) aanvullende analyses (binnen bestaande cases) en (3) beperkte cases (provincies die eerder niet zijn geanalyseerd). 

Het projectresultaat zal bestaan uit:

  1. Een beschrijving en analyse van de belangrijkste ervaringen van provincies met de implementatie van de vijf nieuwe beleidsstrategieën in hun natuurbeleid + (verwachte) effecten.
  2. Een beschrijving van handelingsperspectieven voor provincies voor (een verbeterde) toepassing van de vijf geselecteerde vernieuwingen in hun provinciaal natuurbeleid om doelen te realiseren op het gebied van biodiversiteit, maatschappelijke betekenis natuur en/of natuur en economie.

Hiervoor wordt een achtergrondrapport gemaakt bij de evaluatie natuurpact in de vorm van een WOT Technical report/PBL-rapport. Daarnaast wordt de kennis vanuit dit deelproject ook via de workshop over handelingsperspectieven (mei 2016) onder de aandacht van de deelnemers gebracht.

Publicaties