Project

Monitoringssystemen plattelandsontwikkeling

Het ministerie van EZ heeft behoefte aan een actueel en uitgebreid overzicht van monitoringsystemen relevant voor plattelandsontwikkeling. Dit betreft voor een groot deel een gedeeltelijke actualisatie van H. Dijkstra, werkdocument 8, WOT Natuur & Milieu, 2005. De actualisatie legt vooral een basis voor het nieuwe plattelandsontwikkelingsplan 2014-2020 door informatie toegankelijk te maken voor de verplichte SWOT-analyse, ex ante evaluatie en strategieontwikkeling. Daarnaast vormt het geactualiseerde overzicht een constante basis voor de uitvoering van het plattelandsbeleid en kan het leiden tot een efficiënter monitoring- en evaluatietraject.

Het ministerie van EZ wil, samen met het regiebureau POP, een actueel overzicht van bestaande monitoringsystemen rond de thema’s die voor plattelandsontwikkeling relevant zijn. Dit mede om het te gebruiken voor het al spoedig in werking tredende voorbereidingstraject voor POP3 (ex-ante evaluaties, strategisch plan, voorbereiding monitoringsysteem), en ter ondersteuning van de monitoring en evaluatieprocessen rond POP2.

Er is behoefte het overzicht aan systemen dat in het kader van de AVP in 2005 is gemaakt, te actualiseren en aan te vullen met nieuwe beschikbare systemen sinds 2006. De actualisatie bestaat uit een eerste quick-scan, met vervolgens een volledige uitwerking voor de 15 belangrijkste systemen. Met dit nieuwe overzicht kan de opdrachtgever het oude plattelandsbeleid goed evalueren en het nieuwe plattelandsbeleid zo goed mogelijk vormgeven en monitoren.

Een actueel overzicht, dat openbaar beschikbaar is, kan helpen bij een goede onderbouwing van het beleid rond plattelandsontwikkeling van overheden en andere organisaties.

Publicaties