Project

More cash per splash

Klimaatverandering, toenemende verstedelijking en sterke bevolkingsgroei veroorzaken in veel landen ernstige problemen door watertekorten, -vervuiling en verzilting. Internationaal wordt de urgentie van deze problematiek breed onderkend en dit onderwerp staat prominent op veel beleidsagendas. Zoetwatervoorraden worden steeds schaarser, bijvoorbeeld in dichtbevolkte deltas met veel agro-industriële activiteiten, in aride en in veel tropische gebieden. In aride gebieden wordt vaak veel meer water onttrokken voor drinkwater, landbouw en industrie dan er via de natuurlijke weg bijkomt en bodems verzilten door verdamping van irrigatiewater. Binnen More cash per splash (ook wel More crop per drop genoemd) zoeken we naar mogelijkheden om water efficiënter te gebruiken, water van minder goede kwaliteit (verzilt water en afvalwater), al dan niet na voorbehandeling (sanitatie), te gebruiken voor landbouwkundige productie, en zo meer geld per mm water te verdienen.

In 2013 hebben we met R&D middelen een strategische verkenning Waterefficiëntie uitgevoerd. Deze verkenning heeft een viertal reviews opgeleverd over: 1) de teelt van zouttolerante gewassen (m.n. aardappel), 2) het hergebruik van stedelijk afvalwater en de daarin aanwezige nutriënten, 3) de productie van inhoudsstoffen en eiwitten in aquatische productiesystemen (Azolla en Lemna) en de daaraan gekoppelde sanitatie van afvalwater, en 4) efficiënt watergebruik in de plantaardige productie in Oost Afrika. Eén van de perspectiefvolle oplossingsrichtingen die uit de verkenning naar voren kwam was het improving water use efficiency using soil cover systems om de verdamping van irrigatiewater tegen te gaan. Naast waterbesparing heeft de bodembedekking ook invloed op o.a. ziekten en plagen en onkruiddruk.

De problematiek en oplossingsrichtingen die uit een eerder uitgevoerde strategische verkenning Waterefficiëntie naar voren kwamen zullen in een aantrekkelijke, beknopte brochure worden gepresenteerd (Engels en Nederlandstalige versie).

Eén van de perspectiefvolle oplossingsrichtingen uit de verkenning was improving water use efficiency using soil cover systems om de verdamping van irrigatiewater tegen te gaan. Naast waterbesparing heeft de bodembedekking ook invloed op o.a. ziekten en plagen en onkruiddruk. In een beknopte literatuurstudie zullen de effecten op veld/gewas niveau van soil cover systems op waterefficiëntie, opbrengsten en productkwaliteit, ziekten/plagen, nutriënten/emissies en bodem in kaart worden gebracht voor zowel aride gebieden als natte tropen.

In een workshop met Nederlandse bedrijven en organisaties zal de toegevoegde waarde van het efficiënter omgaan met water bij de teelt van gewassen voor die bedrijven en organisaties scherper in beeld worden gebracht en de ondersteuning die we vanuit PSG daarbij kunnen bieden. Mogelijk kan dit ook ingangen voor nieuwe PPSsen opleveren.

Publicaties