Project

Multi-inzetbare welzijnsmonitor vleeskuikens

Het ministerie van EZ en de Europese Commissie willen in de toekomst dierenwelzijn waarborgen met doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften. Livestock Research ontwikkelt een praktisch bruikbaar protocol voor het meten van welzijn van vleeskuikens.

Doelstelling

In het Europese Welfare Quality® (WQ) project wordt gewerkt aan monitoringssystemen voor het welzijn van verschillende diersoorten. Uitgangspunten zijn de wetenschappelijke onderbouwing en dat dierenwelzijn zoveel mogelijk aan het dier zelf wordt gemeten. Welfare Quality® heeft voor vleeskuikens een protocol waarbij zowel metingen op het primaire bedrijf als metingen aan de slachtlijn worden uitgevoerd.

Het huidige project is erop gericht of de welzijnsmonitor voor vleeskuikens gebruikt kan worden als management sturingsinstrument voor de pluimveehouder. Hiermee zouden de technische en economische resultaten van een bedrijf geoptimaliseerd kunnen worden. Daarnaast wordt nagegaan of de welzijnsmonitor gekoppeld kan worden aan het bedrijfsdiergezondheidsplan én of vereenvoudiging van de welzijnsmonitor mogelijk is.

Plan van Aanpak

Bij vijftig stallen op vijftig bedrijven wordt het protocol Welfare Quality viermaal toegepast. Benadering vindt waarschijnlijk plaats via dierenartsen. Daarnaast is medewerking van slachterijen essentieel, aangezien aan de slachtlijn metingen worden uitgevoerd.

Het volledige protocol wordt twee keer toegepast. Daarna worden de resultaten besproken, en volgen mogelijke aanpassingen aan bedrijfsvoering en protocol.

Als tot een betrouwbaar vereenvoudigd protocol gekomen kan worden, dan volgt tweemaal een meting met dit protocol in 2014.

Pluimveehouders doen dus zowel ervaring op met het uitgebreide protocol als het vereenvoudigde protocol als managementinstrument.

Beoogde resultaten

Welfare Quality Vleeskuikens zal, als alle stappen succesvol zijn doorlopen, een praktijkrijp verkort en volledig protocol voor meten van dierenwelzijn bij vleeskuikens opleveren, dat pluimveehouders kunnen gebruiken als managementinstrument.