Project

Multilevel Governance

Het project speelt in op de behoefte van PBL om meer kennis en inzicht te verkrijgen over de trends in de (internationale) governance van biodiversiteit en vooral hoe men de governance kan versterken, ook via de governance van Nederland.

Het onderzoek in 2013 heeft vastgesteld dat het ‘speelveld’ voor de actoren rond de internationale governance van biodiversiteit aan het veranderen is. De rollen en de invulling van de rollen verschuiven. Netwerkvorming en de vorming van partnerschappen is op zich niet nieuw te noemen maar de omvang en intensiteit van de samenwerking is inmiddels groot en zeer belangrijk. De opkomst van het zogenaamde ‘burgermacht’ is hierbij een trend, denk hierbij ook aan de ‘doe-democratie’ van de regering. Door deze ontwikkeling ontstaat nieuwe relaties tussen burgers, bedrijven, NGOs en overheden en veranderen de rollen en de ruimte om rollen in te vullen. De rol van overheden is ook lang niet uitgespeeld. Bij het ontstaan van nieuwe vormen van coalitievorming is er ook vaak sprake van publiek-publieke samenwerking, juist om de governance van biodiversiteit te versterken. In het algemeen identificeerden we in 2013 vijf thema’s voor nieuwe governance arrangementen:

  • Groene financiering (nieuwe vormen van financiering);
  • Vergroening van de besluitvorming
  • Het bouwen van capaciteit
  • Institutioneel vakmanschap (Institutional Crafting);
  • Gebiedsgerichte planning.

Op deze terreinen gebeurt er veel. Het project in 2013 levert een waaier aan initiatieven op deze thema’s en een beoordeling van hoe kansrijk deze initiatieven zijn. In het eerste kwartaal van 2014 maken we de rapportage af door de initiatieven nader te analyseren en rapporteren.

Deliverables

WOt-technical rapport

Publicaties