Project

N-toolbox: verminderen stikstofuitspoeling

Doel van het project is het demonstreren van de haalbaarheid, toepasbaarheid en het effect van een aantal maatregelen om de stikstofuitspoeling in open teelten te verminderen. Het project ontwikkelt een meertalige Toolbox met maatregelen om stikstofuitspoeling bij landbouwgrond te verminderen.

De Europese Nitraatrichtlijn stelt grenzen aan de hoeveelheid stikstof die in het grond- en oppervlaktewater mag voorkomen. Er is al veel onderzoek gedaan naar het mechanisme achter de uitspoeling van stikstof en naar methoden om dit te verminderen. Toch voldoet menig teeltsysteem in de vier Europese landen nog niet aan de nitraatrichtlijn.

Werkwijze

Onderzoekers van Newcastle University in Groot-Brittannië, University of Aarhus in Denemarken, Louis Bolk Instituut in Nederland en Universidad Politecnica de Madrid in Spanje werken met elkaar samen. Allereerst doen zij literatuuronderzoek naar EU-projecten, wetgeving en literatuur gericht op nitraat en uitspoeling. Verder stellen zij een lijst op van potentiële maatregelen op bedrijfs- en perceelniveau die gericht zijn op het verminderen van stikstofuitspoeling. Vervolgens wordt gedurende twee jaar in elk van de deelnemende landen een beperkt aantal bedrijven gemonitord. Op deze bedrijven wordt een set van maatregelen getoetst om de stikstofuitspoeling te verminderen.

Het managementondersteunende stikstofmodel NDICEA speelt een sleutelrol bij het project. Het model wordt ingezet als monitoringinstrument op de bedrijven waar de maatregelen worden getoetst. Het model is zelf ook onderdeel van de te ontwikkelen N-Toolbox. NDICEA wordt aangevuld en verbeterd met algoritmen uit andere Europese stikstofmodellen.

Per land wordt verder een Stakeholder Advisory Group in het leven geroepen waarin ook één van de deelnemende agrariërs zit. Er wordt ook een internationale Stakeholder Advisory Group samengesteld die meer op het beleidsvlak en de Europese Commissie in Brussel is gericht.

Resultaten

2012 stond in het teken van de afronding van het project. Er zijn in 2012 geen veldexperimenten meer uitgevoerd. Uitgevoerde taken:

  • De documentatie van de opbouw en werking van NDICEA is geactualiseerd (intern document)
  • De verslaggeving rondom de evaluatie van de inzet van NDICEA in Engeland, Denemarken en Spanje is afgerond en gepubliceerd (zie onder)
  • Er is bijgedragen aan de eindrapportage; de eindrapportage is ingediend
  • Er is bijgedragen aan een workshop in Brussel voor EU beleidsambtenaren waarvoor ook een samenvatting is geschreven (zie onder)

Publicaties