Project

NAGW randvoorwaarden Robuuste Delta natuur

De Natuurambitie Grote Wateren komt voort uit de Rijksnatuurvisie 2014 en biedt het perspectief op toekomstbestendige natuur. De natuurambitie is gebaseerd op vier uitgangspunten: 1. aansluiten bij natuurlijke processen 2. synergie met andere gebruiksfuncties 3. natuur midden in de samenleving 4. aansluiten bij autonome ontwikkelingen.  

Onder de vlag van de rijknatuurvisie 2014 schetst de Natuurambitie Grote Wateren een beeld van de robuuste natuur in 2050/2100 met kansen voor synergie met onder meer waterveiligheid, recreatie en voedselproductie. De natuurambitie richt zich op de zes grote wateren in Nederland: het rivierengebied, de Zuidwestelijke Delta, het kustgebied, het Waddengebied, het IJsselmeer en de Noordzee. De natuurambitie Grote wateren heeft een horizon tot 2050 en verder, maar begint nu.

De natuurvisie, en de uitwerking hiervan in de Natuurambitie Grote Wateren geven de beleidsambitie weer van het ministerie van EZ voor de grote wateren. Juist op dit terrein staan de komende jaren diverse uitvoeringsprogramma's op stapel (Hoogwaterbeschermingsprogramma, Deltaprogramma). Deze uitvoeringstrajecten bieden kansen om delen van de Natuurambitie Grote Wateren te verzilveren, mits dit in een vroeg stadium van het project (MIRT onderzoek, verkenning) goed wordt verankerd in de scope van deze uitvoeringstrajecten.

Het doel van de Natuurambitie Grote Wateren is het creëren van robuuste natuur in samenhang met andere functies. Om dat te bereiken is samenwerking met het ministerie van I&M, rijkwaterstaat, waterschappen en provincies essentieel. Deze partijen zijn in het algemeen positief over het meekoppelen van natuur. Soms levert dit echter spanningen op tussen robuuste natuur en het (eigen) beleid zoals de soortbeschermingsdoelen uit Natura2000 en de indicatoren van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Veel uitvoeringsprojecten vinden plaats in Natura2000-gebied. Uit verhalen uit de praktijk blijkt het ophogen van een dijk eenvoudiger dan een, vanuit de Natuurambitie Grote Wateren bezien wenselijker oplossing, een zachte vooroever.

Het uiteindelijke doel van dit project is om robuuste natuur te borgen in beheerplannen en bij de uitvoering. Daarvoor dient inzichtelijk te worden gemaakt wat de Natuurambitie Grote Wateren-ecosysteem-randvoorwaarden (voor robuuste natuur) zijn, die moeten worden nagestreefd. En daarnaast dient inzicht te worden verkregen in hoe deze randvoorwaarden kunnen worden gecombineerd met de opgaven voor Natura 2000 en de KRW.

Het is de bedoeling om samen met beheerders of uitvoerders uit de praktijk (Rijkswaterstaat, Provincies, Waterschappen, I&M en EZ), directe praktijk voorbeelden te analyseren. Daarnaast wordt een literatuurstudie uitgevoerd naar de ecosysteem randvoorwaarden van Robuuste Natuur. Deze aanpak zal leiden tot een handreiking over hoe 'robuuste natuur' kan worden geborgd in beheerplannen en in de uitvoering.

Publicaties