Project

NAPRO Prognose CO2-emissie Glastuinbouw 2030

Uit de Energiemonitor glastuinbouw is gebleken dat in de achterliggende jaren de CO2-emissie van deglastuinbouw substantieel is gedaald. In 2014 lag de CO2-emissie reeds onder de CO2-emissieruimte c.q.-doelstelling voor 2020. De daling is vooral veroorzaakt door twee externe factoren: krimp van het areaal en vermindering van de verkoop van elektriciteit. Daarnaast zijn ook andere factoren, zoals toename van het gebruik van duurzame energie en vermindering van het energiegebruik per m2 kas, van invloed.

Tussen de glastuinbouw en de overheid is in een convenant een CO2-emissieruimte overeengekomen voor 2020. De CO2-emissie bleek in 2014 ruim onder deze CO2-emissieruimte te liggen. In het convenant is ook overeengekomen dat er tussentijds geƫvalueerd wordt waarbij vooral het effect van de externe factoren areaal en de verkoop van elektriciteit van belang is. In dit onderzoek is de CO2-emissie in 2020 geprognotiseerd. De prognose loopt uiteen van 4,2 tot 4,4 Mton en ligt daarmee onder de 6,2 Mton CO2-emissieruimte in het convenant. Verminderde elektriciteitsverkoop door de sector en verdere krimp van het areaal zijn de belangrijkste oorzaken.

Publicaties