Project

NEO-INHEEM: De positieve meerwaarde van (invasieve) exoten voor de Nederlandse biodiversiteit

Slechts een zeer klein percentage van de (invasieve) exoten heeft negatieve effecten op de Nederlandse zoetwaterecosystemen. Het doel van dit project is om aan te tonen dat het merendeel een belangrijke bijdrage levert aan de nieuwe Nederlandse biodiversiteit en aan het verbeteren van het ecosysteem.

Exoten en vooral invasieve exoten staan in een kwaad daglicht. Ingegeven door beelden over plagen en schade is een vertekend beeld ontstaan. In werkelijkheid gaat het om slechts een zeer klein percentage dat een negatieve effecten heeft. Het doel van dit project is om aan te tonen dat het merendeel van de al dan niet invasieve exoten een belangrijke bijdrage levert aan de nieuwe Nederlandse biodiversiteit en aan het verbeteren van het ecosysteem. Als dit aangetoond wordt zijn veel kostenbesparingen mogelijk.

Plan van Aanpak

  1. Op basis van de monitoringsgegevens van waterschappen over de afgelopen 30 jaar (Limnodata Neerlandica) onderzoeken we wanneer welke exoten zijn gearriveerd, hoe deze populaties zich tot nu toe hebben ontwikkeld en welke trends er te zien zijn in de rest van de levensgemeenschap (in termen van rijkdom, doel en indicatorsoorten).
  2. Vervolgens kijken we naar de gedragsverschillen tussen de exoten: wat maakt de ene soort invasief en de andere niet.
  3. We onderzoeken aan de hand van een serie case-studies (functionele systeemanalyses) of bepaalde 'belangrijke' soorten veranderingen teweeg hebben gebracht in de Nederlandse zoetwaterecosystemen.
  4. Rapportage: schrijven van artikelen op basis van de analyses.

Resultaten (beoogd)

Waterbeheerders en -beleidsmakers spenderen miljoenen per jaar aan de bestrijding van exoten. Waarschijnlijk is dit in veel gevallen niet nodig. Dit onderzoek geeft meer duidelijkheid over mogelijke kostenbesparingen.
Gepland staat een artikel in een Nederlandstalig vakblad voor water- en/of natuurbeheerders. Daarin beschrijven we de daadwerkelijke rol van exoten, gebaseerd op de wetenschappelijke analyses. Zo gaan we tevens uit van publicatie van een internationaal wetenschappelijk artikel. Op bijeenkomsten van waterbeheerders houden we presentaties.