Project

NK Totaalconcept Het Nieuwe Telen - toegepast in de belichte tomatenteelt

Dit project is een integrale aanpak van de toepassing van HNT binnen de belichte tomatenteelt. Er wordt ingaan op de samenhang tussen de assimilatenbalans en waterbalans van de plant en de ener­ giebalans en de waterbalans van de kas. Hierbij wordt in grote lijnen onderscheid gemaakt tussen twee periodes in de teelt, maar vinden middels een uitgebreide gewasmonitoring continue aanpassin­ gen plaats voor een optimale sturing van de klimaatcondities en de watergift.

Publicaties