Project

NKWK Kustgenese II

In het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) wordt door overheden, kennisinstellingen, universiteiten en bedrijfsleven samengewerkt om actuele vragen rond water en klimaat op te pakken. Kustgenese 2.0 is één van de onderdelen van NKWK. Het is een onderzoeksprogramma uit het Deltaprogramma rond lange-termijn kustgedrag (zoals door versterkte zeespiegelstijging) en de toekomst van het suppletieprogramma, in opdracht van het Ministerie van I&W. Wageningen Marine Research brengt via het KB-programma additionele input in. In Kustgenese 2.0 zal in 2018 een pilot suppletie worden uitgevoerd in het Amelander Zeegat en hieraan wordt ook ecologische monitoring verbonden.

Om meer te weten te komen over mogelijke effecten van zandsuppleties in de buitendelta's van de Waddenzee zal, met de zandspiering als sleutelsoort, het voedselweb van de buitendelta’s verder in kaart worden gebracht. Binnen dit project wordt een koppeling gelegd met de resultaten van de programma’s Kustgenese 2.0 en Natuurlijk Veilig van Rijkswaterstaat en met de Natuurambitie Grote Wateren van LNV. In 2018 zullen de middelen worden ingezet voor het uitvoeren van een survey naar de distributie van zandspieringen in het Eierlandse Gat.

Publicaties

Lees meer in de dossiers