Project

NNN casus onderzoek

Dit is een deelproject bij de Evaluatie Natuurpact2. In dit deelproject brengen we in 2018 provinciale beleidstrategieen in beeld rond vergroten en beheer/inrichting Natuurnetwerk. Vervolgens selecteren we een aantal casestudies waarin we de werking van deze strategieen nader gaan analyseren en beoordelen op beleidsresultaten en (mogelijke) effecten. Rond deze analyses zullen groepsreviews met betrokken provincies en stakeholders worden georganiseerd waarbij ook het leren tussen provincies en stakeholders centraal zal staan.

In de periode 2010-2013 is een belangrijk deel van het (droge) natuurbeleid gedecentraliseerd naar de provincies. Provincies en Rijk hebben de belangrijkste afspraken (uiteindelijk) vastgelegd in het Natuurpact (2013). Het PBL is gevraagd om deze afspraken driejaarlijks te evalueren. In 2017 (PBL & WUR, 2017) is de eerste evaluatie verschenen. In deze evaluatie lag de nadruk op een ex-ante evaluatie en dus de vraag in hoeverre de doelstellingen in 2027 haalbaar zijn. In deze tweede evaluatie ligt de nadruk op een ex-post evaluatie en dus terugkijken op de resultaten van het natuurbeleid in de periode 2010-2019. Daarbij wordt de evaluatie opnieuw vormgegeven als een lerende evaluatie en dus een combinatie van beoordelen en participatie van betrokken beleidsmakers en andere stakeholders, zodat ze ook zelf direct de uitkomsten van het onderzoek kunnen benutten voor beleidsuitvoering en verbetering.

In het deelproject Natuurnetwerk, provinciale strategieën en casestudies staat specifiek de evaluatie van provinciale beleidsstrategieën centraal. Daarbij richten we ons op het identificeren en analyseren van provinciale strategieën binnen de volgende twee hoofd strategieën binnen het Natuurpact, namelijk: (1) het vergroten van het Natuurnetwerk en (2) het beheer van bestaande natuurgebieden in het Natuurnetwerk (droog). De lerende evaluatie Natuurpact gaat uit van het evaluatiekader dat gezamenlijk met het Rijk en de provincies is vastgesteld (PBL en WUR, 2014). Dit kader bevat de drie hoofdambities in het natuurbeleid. Het gaat om de ambities voor 1) het verbeteren van de biodiversiteit, 2) het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur, en 3) het versterken van de verbinding tussen natuur en economie (figuur 3.1). In dit deelproject evalueren we de bijdrage van de algemene strategieën vergroten Natuurnetwerk en beheer bestaande natuur aan deze drie ambities.

Publicaties