Project

NNN landbouw fase 1

Dit project maakt onderdeel uit van de tweede Lerende evaluatie van het Natuur Pact die begin 2020 zal verschijnen. De volgende vier hoofdvragen zijn benoemd voor deze evaluatiestudie: Wat is de bijdrage van de beleidsstrategieën van de provincies en het Rijk aan drie hoofdambities uit het natuurbeleid? Hoe is deze bijdrage te verklaren en wat is de rol van het Rijk hierbij? In welke mate leren de betrokken partijen van ervaringen in het natuurbeleid? Welke handelingsperspectieven zijn er waarmee het natuurbeleid van het Rijk en de provincies versterkt kan worden?

Voor het beantwoorden zijn verschillende deelprojecten geformuleerd. Naast het hier voorleggende deelproject landbouw gaat het om de deelprojecten Provinciale beleidsstrategieën en cases nationaal natuur netwerk (Wiebren Kuindersma), Ecologische effecten nationaal natuur netwerk (Dirk-Jan Van der Hoek), Maatschappelijke betrokkenheid (Irene Bouwma) en Leerproces (Eva Kunseler).

Er is de afgelopen jaren allerlei discussies gevoerd en onderzoek gedaan naar wat de landbouw kan betekenen voor natuur, waaronder het Natuur Netwerk. De verwachting is dat door meer vanuit een landbouwperspectief en landbouwprocessen te redeneren het mogelijk zal zijn om betere input te geven voor provinciale beleidsstrategie en voor natuur. Hiertoe wordt inzicht verschaft in:

  • De kenmerken van de landbouw die zich in de nabijheid van het natuurnetwerk bevindt;
  • De ontwikkelingen in de landbouw die betekenis hebben voor de ontwikkeling en het beheer van het natuur netwerk;
  • De strategieën van provincies (en Rijk) om te sturen op de ontwikkeling van de landbouw en op de verduurzaming hiervan (in relatie tot het natuurnetwerk).

Dit doen we door een GIS-analyse met behulp van GIAB; dit is de ruimtelijke schil rondom de Landbouwtellingen. In deze analyse worden een aantal structuurkenmerken meegenomen. Daarnaast zal met een documentenanalyse een overzicht geschetst worden van de ontwikkelingen in de landbouw. 

Het projectresultaat bestaat uit een beeld van de landbouwstructuur rondom het natuur netwerk en van belangrijke ontwikkelingen in en rondom de landbouw. Met dit resultaat kunnen nadere keuzes gemaakt worden in het kader van de tweede lerende evaluatie natuurpact.

Publicaties