Project

NVK - N2000 pathways

Sinds 1979 oefent de EU een steeds grotere invloed uit op het nationale natuurbeleid van de lidstaten, met name door de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen verplichten de lidstaten om soorten te beschermen en gebieden aan te wijzen voor de soorten en habitattypen vermeld in de bijlagen van de twee richtlijnen.

Momenteel bedraagt de oppervlakte wettelijk beschermd Natura 2000 gebieden meer dan 18% van het terrestische landoppervlak van de EU. Aangezien in alle landen het aanwijzingproces bijna is afgerond verschuift de aandacht nu naar het beheer van de gebieden. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in maatregelen om de staat van instandhouding van soorten en habitattypen te verbeteren ( beheersmaatregelen - conservation measures) en beheer en maatregelen die schadelijke activiteiten (damaging activities) dienen te voorkomen.  Beiden beinvloeden de staat van instandhouding van de gebieden ( e.g van de soorten en habitattypen).   

Wat de gevolgen zijn (geweest) voor Natura 2000 met betrekking tot het verminderen cq voorkomen van schadelijke activitieten of het nemen van de noodzakelijke beheersmaatregelen hangt tot hoge mate af van:

  • de drukfactoren in het verleden, heden en toekomst in de gebieden. Het huidig landgebruik en de veranderingen daarbinnen bepalen welke beheer er gevoerd is ;
  • hoe lokale actoren op de aanwijzing gereageerd hebben, hoe zij het beheer aangepast hebben en de ideeen die zij hebben over hoe Natura 2000 het beheer van de gebieden veranderd.

Het doel van dit project is om een raamwerk te ontwikkelen  dat verklaard hoe nationale en lokale verschillen (sociaal, institutioneel en natuurlijk) tussen Natura 2000 gebieden huidige verschillen in beheersproblematiek kunnen verklaren en wat de gevolgen hiervan zijn bij veranderende socio-economische omstandigheden.  Middels GIS analysis en enquetes zal het onderzoek de verschillende context van de gebieden beschrijven. Op basis van deze informatie kunnen verschillende handelingsopties voor lidstaten en de EU ontwikkeld worden voor de Natuurverkenning 2015 om zo de doelstelling van goede instandhouding van de soorten en habitattypen in de gebieden te waarborgen. 


Deliverables


For 2014 the following products are foreseen

  • A4 on different circumstances for Natura 2000 sites in NW-Europe
  • Report on survey results
  • Workshop report
  • GIS database with different features of Natura 2000 sites

Publicaties