Project

Naar een duurzame landbouw in 2020

In diverse beleidsdocumenten is de ambitie opgenomen om te streven naar een duurzame landbouw in Nederland. In de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal (juni 2013) van de staatssecretarissen van Landbouw (EZ) en van Milieu (I&M) staat: “in 2020 is sprake van een duurzaam landbouwkundig beheer, zodat biodiversiteit behouden blijft”.</p> <p>De ministeries werken al vele jaren aan verduurzaming van de landbouw in hun beleid. Er is een keur aan goede voornemens, initiatieven, beleidsmaatregelen en projecten op deelterreinen (zoals gewasbeschermingsmiddelen) en binnen deelsectoren van de landbouw (zoals de melkveehouderij). Een samenhangende beleidslijn (spoorboekje) waarin wordt aangegeven hoe die duurzame landbouw in Nederland per 2020 gaat worden bereikt, is er echter nog niet.

De ministeries werken al vele jaren aan verduurzaming van de landbouw in hun beleid. Er is een keur aan goede voornemens, initiatieven, beleidsmaatregelen en projecten op deelterreinen (zoals gewasbeschermingsmiddelen) en binnen deelsectoren van de landbouw (zoals de melkveehouderij). Een samenhangende beleidslijn (spoorboekje) waarin wordt aangegeven hoe die duurzame landbouw in 2020 gaat worden bereikt, is er echter nog niet. Vanuit verschillende invalshoeken, beleidsvelden en sectoren krijgt men momenteel geen samenhangend zicht op de uitgangsituaties (vertrekstations), de aanpakmogelijkheden (reisschema’s) en op de bereikte duurzaamheid (tussen- of eindstation). Voordeel van een samenhangende beleidslijn is dat het beleid doeltreffender en doelmatiger wordt en de samenleving beter zicht krijgt op waar de overheid naar toe wil.

Deliverables

Het project resulteert in een integrale stelselmatige beschrijving van de aanpak die moet leiden tot een duurzame landbouw in 2020. Het project richt zicht op de intensieve veehouderij (kippen, varkens), de glastuinbouw, rundveehouderij, akkerbouw en tuinbouw/kwekerijen. Voor deze sectoren wordt gezocht naar een gedeeld uitgangspunt, definitie en ambitie wat betreft duurzame landbouw. Welke maatregelen (kunnen) worden uitgevoerd en voorgesteld en op welke schaal.

Het product is een digitaal boekje van ca. 50 pagina's.

Publicaties