Project

NanonextNL: Ontwikkeling detectie methodiek voor risico inschatting

Nanomaterialen kunnen een risico vormen voor organismen in het milieu, met name ook voor bodemorganismen. Het is momenteel nog niet duidelijk welke eigenschappen van nanomaterialen van belang zijn voor de opname van deze materialen door organismen. Voor een goede inschatting van de risico’s van nanomaterialen is dit soort kennis onontbeerlijk. In dit project wordt daarom systematisch onderzocht welke eigenschappen van nanomaterialen hun opname bepalen.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met een promotie onderzoek, de AIO is in 2012 begonnen. Het project richt zich op opname van nanodeeltjes door bodemorganismen. Bodem ecosystemen zijn met name van belang omdat nanodeeltjes zich hier kunnen ophopen. Daarnaast is er relatief weinig bekend over opname van nanodeeltjes door bodemorganismen omdat dit relatief moeilijk te onderzoeken is. Als modelsoort wordt er aan de rode regenworm gewerkt, een sleutelsoort in het bodemecosysteem. In 2013 zijn blootstellingsexperimenten uitgevoerd met verschillende deeltjes. Momenteel wordt veel aandacht besteed aan de toepassing van geavanceerde technieken (o.a. electronen microscopie) waarmee de opname van deze deeltjes beter beschrijven en kwantificeren is. In de loop van 2014 zullen de eerste resultaten van dit project tot wetenschappelijke publicaties leiden.

Deliverables

De belangrijkste deliverable van dit project zijn efficiënte methodes om de milieurisico’s van nanotechnologieën te schatten. In 2012 is in samenwerking met het NanoNext-NL programma en het EU-FP7 project Marina een AIO gestart (Sunday Makama). Deze AIO is een samenwerking tussen Alterra en Toxicologie (promotor: Ivonne Rietjens). De AIO is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe methode om nanodeeltjes in weefsels van wormen te kunnen karakteriseren. Een dergelijk methode bestaat nog niet, en is noodzakelijk om tot een goede inschatting van de interne blootstelling te kunnen komen. Dit onderdeel zal in 2014 tot een publicatie leiden

In 2013 zijn meerdere experimenten uitgevoerd waarin wormen zijn blootgesteld aan nanodeeltjes die systematisch varieren in eigenschappen (lading, grootte en hydrofobiciteit). Dit zal in 2014 nader worden uitgewerkt en ook tot een publicatie leiden. Het is ook gepland om in 2014 een of twee presentatie te geven op wetenschappelijke congressen.

Publicaties