Project

Nationaal Hydrologisch Instrument (NHI)

Sinds 2006 werken (nationale) overheden en kennisinstituten samen aan een Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI). De kennis en kunde op het gebied van hydrologie en waterbeheer in Nederland wordt hierin gebundeld en geformaliseerd met als doel een breed gedragen instrument te hebben met de best mogelijke data en concepten. Hiervan kunnen alle partijen die hydrologische kennis nodig hebben profiteren, onder andere de Waterdienst, PBL en EL&I.

Doelstelling

Voor 2012 zijn de volgende concrete doelen geformuleerd. Creeer NHI versie 3.0:

  • Integreer de meest recente bodemschematisatie (BOFEK2012) in het NHI
  • Gebruik de meest recente gegevens uit de meitellingen voor beregening en buisdrainage
  • Zorg ervoor dat de watervraag in de droge zomer van 2003 redelijk in overeenstemming is met de metingen
  • Stel alle gegevens beschikbaar via de NHI-website (www.nhi.nu)

Werkwijze

In 2012 heeft Alterra een aantal concrete verbeteringen doorgevoerd aan het NHI. Dit zijn:

Het implementeren van de nieuwe bodemfysische kaart van Nederland (BOFEK2012), waardoor de bodemfysische kennis die aanwezig is bij Alterra, beschikbaar is gemaakt voor toepassing in het NHI.

Het updaten van invoerbestanden (GIS-kaarten) voor de beregening en buisdrainage op basis van de Meitellingen van 2010. De vorige kaarten waren gebaseerd op informatie van het begin van deze eeuw. Hierdoor wordt de modellering van het NHI nauwkeuriger en beter herkenbaar voor de gebruikers.

Verder heeft Alterra een bijdrage geleverd aan het beheer en onderhoud van het instrument en het updaten van de software, waardoor het nu beter mogelijk is om analyses op de uitkomsten van het NHI uit te voeren.

In het najaar van 2012 heeft Alterra een bijdrage geleverd aan een eerste ijkingslag van het NHI, waardoor de modelvoorspellingen van met name de watervraag in het droge jaar 2003 zijn verbeterd.

Eind 2012 is het NHI getoetst, Alterra heeft daarbij de uitkomsten getoetst voor verdamping, beregening en verdampingsreductie. Voor deze onderdelen bleek het NHI te voldoen aan de criteria.

Resultaten

NHI 3.0 is in 2012 geschikt gemaakt voor de analyse van de zoetwatervoorziening in het Deltaprogramma, in samenwerking met de rijksoverheid, waterschappen, provincies en waterleidingbedrijven. .

Het Deltamodel kan de vraag, het aanbod en de verdeling van zoetwater analyseren. Met het model kan worden verkend wat de watergerealteerde effecten voor de zoetwatervoorziening zijn van een bepaalde toekomststrategie of van combinaties van maatregelen. Die uitkomsten worden onder andere gebruikt voor het karakteriseren en onderling vergelijken van de strategieën die door de verschillende deelprogramma’s worden ontwikkeld. Daarbij worden ook andere maatschappelijke aspecten meegenomen.

Het Deltamodel rekent ook de randvoorwaarden uit voor effectmodules die de effecten op diverse gebruiksfuncties beschrijven, zoals die voor natuur, landbouw, ruimtelijke kwaliteit, infra & bebouwing, zwemwater en visserij.

Publicaties

Alle publicaties zijn te vinden op de site http://www.nhi.nu/documenten.html