Project

Nationale invullingvergroening GLB

In de komende maanden moet EZ invulling geven aan de nationale implementatie van de vergroeningsmaatregelen van het GLB. Voorliggende studie is bedoeld als handreiking voor het maken van keuzes, waarbij de relevantie voor natuur, milieu, klimaat en biodiversiteitsdoelen voorop staat.

Doelstellingen project

Het project heeft ten doel inzichtelijk te maken welke keuzes er gemaakt kunnen worden bij de nationale invulling van de vergroening van de 1e pijler van het GLB. Uitgangspunt is hier bij dat het primaire doel van de vergroening van de directe betalingen het verbeteren van natuur, milieu, klimaat en biodiversiteit betreft. Ook worden uitvoeringsaspecten bij de overwegingen meegenomen, hiertoe zal halverwege het project een bijeenkomst worden georganiseerd met betrokkenen van de Dienst Regelingen.

Aanpak en tijdspad

Het project bestaat uit drie onderdelen, alle drie corresponderend met een (vergroenings-) maatregel van het nieuwe stelsel voor directe betalingen :

 1. nationale invulling Ecological Focus Area, inclusief een uitsplitsing van landschapselementen.
  De EC geeft in artikel 32 van de wetsverordening een beschrijving van de maatregel ‘Ecological Focus Area’ . Hierin wordt een lijst van mogelijke EFA’s genoemd. Deze lijst dient als een long list, waaruit lidstaten morgen kiezen welke typen EFA op hun grondgebied van toepassing zijn.
 2. nationale invulling aanscherping maatregel Blijvend grasland
  In voorliggend project wordt  verkend hoe deze maatregel verder ingevuld kan worden door:  
  • de gebieden welke in aanmerking komen voor een dergelijke maatregel te begrenzen en    
  • de meerwaarde voor natuur, milieu, klimaat en biodiversiteit te verkennen.
 3. nationale invulling extra top-up gebieden met natuurlijke handicaps
  Voorliggend project zal inzicht verschaffen in:
  • welk positief effect voor biodiversiteit te verwachten is en wat is een realistische top-up.
  • welke gebieden hiervoor in aanmerking komen (robuust omgrensd bijvoorbeeld  mbv de regel dat 60% v areaal v gemeente valt onder de regeling valt). Hierbij zal ook een link worden gelegd met het voorgaande onderdeel, behoud van waardevolle graslanden.

Resultaten

Het resultaat van het project is een bondige rapportage (Alterra rapport 2478). De resultaten zijn gepresenteerd op een interne strategische bijeenkomst van het ministerie van EZ, op een, door VBN georganiseerde masterclass GLB voor (politiek adviseurs van) Tweede Kamer-leden en op een lunchbijeenkomst voor diverse genodigden.

Elementen uit het rapport zijn opgenomen in de kamerbrief van Staatssecretaris Dijksma over de nationale implementatie van het GLB en in moties van diverse politieke partijen tijdens het Tweede Kamerdebat.

Publicaties