Project

Natura 2000 Habitatprofielen

Dit project betreft het actualiseren / aanvullen van de profielendocumenten over de habitattypen van Annex I van de EU Habitatrichtlijn met nieuwe informatie. 

Het Natura 2000 profielendocument is een achtergronddocument waarin een toelichting wordt gegeven op verschillende ecologische kenmerken en vereisten van de habitattypen, habitatsoorten en vogelsoorten uit het Natura 2000 doelendocument. Voor deze habitattypen en -soorten zijn Natura 2000-gebieden aangewezen en instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd. Wat betreft habitattypen is het een doorvertaling van de Europese handleiding (Interpretation manual of European Union habitats) naar de Nederlandse situatie.

In onderhavig project zal voor een select aantal habitattypen de beschrijving worden aangepast op basis van nieuwe informatie die beschikbaar is gekomen uit met name de Artikel 17 rapportage die in het kader van de Habitatrichtlijn in 2013 is uitgevoerd, het Standaard Data Formulier, definitiekwesties bij het maken van habitatkaarten, alsmede op basis van de meest recente verspreidingskaarten. De keuze welke habitattypen op welke onderdelen zullen worden aangepast, zal worden gemaakt in nauw overleg met de opdrachtgever, het ministerie van EZ. Het projectresultaat zal bestaan uit geactualiseerde profielendocumenten van - een selectie - van habitattypen van Bijlage I van de Habitatrichtlijn.

Resultaten

Geactualiseerde profielendocumenten van - een selectie - van habitattypen van Annex I van de Habitatrichtlijn.

Publicaties

Ottburg, F.G.W.A. & C.A.M. van Swaay (2014). Habitatrichtlijnsoortern in Nederland. Gunstige referentiewaarden voor de populatieomvang en het range van soorten van bijlage II, IV en V van de Europese Habitatrichtlijn, WOt-rapport 124