Project

Natura 2000, handreiking typische soorten op zee

In dit project worden bestaande lijsten van 'typische soorten' voor de mariene Natura 2000 habitattypen H1110, H1130, H1140, H1160 en H1170 herzien en wordt een advies opgesteld voor een nieuwe lijst van typische soorten, gebaseerd op de voorwaarden die gelden vanuit de Habitatrichtlijn, verschillende beleidsdocumenten en aanvullende kaders. Dit project is een vervolg op het project 'Typische soorten' uit 2013.

De staat van instandhouding van een habitattype wordt in het kader van de Habitatrichtlijn beoordeeld aan de hand van vier aspecten: oppervlakte, verspreiding, structuur en functie(habitatkwaliteit), en toekomstperspectief. ‘Typische soorten’ is één van de kwaliteitselementen in de Nederlandse uitwerking van de Europese beschrijving van de habitattypen. Met deze soorten wordt op het land de kwaliteit van het habitattype beoordeeld, in aanvulling op de samenstellende vegetaties en overige kwaliteitsaspecten. Typische soorten zijn onderdeel van het natuurlijke systeem van een habitattype.

Hoe precies met typische soorten op het land wordt omgegaan staat omschreven in de (niet vastgestelde versie van) ‘Handreiking typische soorten’. Voor Natura 2000-gebieden op zee volstaat deze handreiking niet. Hoe om te gaan met typische soorten op zee is nog niet uitgekristalliseerd en leidt vooralsnog tot onduidelijkheden en discussies.

Doel van dit project is adviseren hoe om te gaan met typische soorten in het beheerplan voor de getijdenwateren in relatie tot kwaliteitbehoudende en –verbeterende maatregelen. Daarbij worden ook adviezen gegeven over de toetsing van activiteiten aan typische soorten in het kader van zowel een beheerplan (effectanalyse) als vergunningverlening (passende beoordeling). 

Vragen daarbij zijn:
  • Welke knelpunten met betrekking tot typische soorten zijn bekend vanuit passende beoordelingen, beleid en beheerplannen?
  • Hoe wordt omgegaan met typische soorten in België, Duitsland, de UK en Denemarken?

Resultaten

Resultaat is een rapport met systeemadvies als belangrijkste bouwsteen voor een handreiking typische soorten op zee. Verder vindt kennisverspreiding plaats naar de doelgroepen.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten zijn:
  • Knelpunten analyseren in overleg met opdrachtgever
  • Op basis van handreiking voor typische soorten binnen Natura 2000 op land een vergelijkbaar advies opstellen voor getijdenwateren
  • Rapportage opstellen.

Publicaties