Project

Natuur buiten EHS en VHR soorten

Natuur buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Natura 200-gebieden is van belang in het kader van internationale en Europese biodiversiteitsverplichtingen. In het bestuursakkoord 'natuur' is vastgelegd dat het Rijk verantwoordelijk is voor het voldoen aan Europese verplichtingen (biodiversiteitsdoelen) buiten de EHS en buiten Nature 2000-gebieden.

Doelstelling

In deze studie wordt de status beoordeeld van die soorten en habitats die onder wettelijke bescherming vallen (meestal onder de habitatsrichtlijnen) maar die niet worden beschermd door middel van een beschermd gebied (EHS, Natura-2000). Dit zijn soorten die meestal voorkomen in de gebieden buiten reservaten, meestal zijn dit soorten die voorkomen op landbouwgrond of kleinschalige rurale landschappen, zoals weidevogels, amfibieƫn en vleermuissoorten. Voor deze soorten zijn specifieke instandhoudingsmaatregelen nodig, met name als de gewenste staat van instandhouding niet wordt bereikt.

Werkwijze

Er is een startoverleg gehouden van het uitvoerende team (T. van der Sluis, R. Wegman, I. Bouwma) met een klein groepje deskundigen in Alterra (M. Broekmeijer, F. Ottburg, A. van Doorn). Hier is de aanpak van de kruistabel besproken. Deze aanpak is vervolgens ter toetsing voorgelegd aan de betrokkenen van het Ministeri. Op basis van het commentaar van de betrokkenen is vervolgens de informatie voor de kruistabel verzameld.

De informatie aangaande de beschermde soorten en regelingen is afkomstig van: data bestanden, deskundigen (betreffende beschermingsregelingen), en contactpersonen soortenbescherming van alle provincies. Met de opdrachtgever zijn, na bespreking van de tussentijdse resultaten, afspraken gemaakt betreffende het eindproduct van het project.

Eindproduct wordt begin 2013 opgeleverd.

Resultaten

Belangrijkste voorziene product was de kruistabel, met de begeleidende notitie. Echter, in overleg met de opdrachtgever is besloten dat fact sheets worden opgeleverd, voor elk instrument dat toegepast wordt (SNL, Ff wet, leefgebiedenbeleid etc), en voor elke soortgroep die onderzocht is (amfibieƫn, vogels, insecten etc). In de notitie is vervolgens aandacht besteedt aan mogelijke beschermingsregelingen die momenteel niet gebruikt worden, maar in potentie belangrijk zijn op grond van ervaringen elders (in Europa).