Project

Natuur- en Landschap

Het ministerie is gebaat bij inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van zelfsturing, marktontwikkeling en burgerkracht bij natuur- en landschapsbeheer en de ontwikkeling van het platteland.

Doelstelling

De PPS multifunctionele landbouw (MFL) als geheel gaat over de volgende innovatieopgaven:

  1. Faciliteren vermarktingsmogelijkheden: dit deelproject gaat in op mogelijkheden voor vermarkting van ANL op basis van (regionale) maatschappelijke betrokkenheid
  2. Competentieontwikkeling voor uitmuntend ondernemerschap: voor dit type ondernemerschap in natuur -en landschapsbeheer is het nodig dat ervaring wordt opgedaan met samenwerking met lokale maatschappelijke organisaties en groepen, op een manier die (veel) verder gaat dan ANV tot op heden gewend waren
  3. Nieuwe business- en verdienmodellen: binnen dit deelproject kunnen nieuwe business- en verdienmodellen voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANL), op basis van regionale maatschappelijke betrokkenheid, onder meer gezocht worden in regionale producten (Westerink et al 2013) en in ‘boer-burgercollectieven’ (Schrijver en Westerink 2013). Het project ontwikkelt minimaal 4 nieuwe business- en verdienmodellen natuur- en landschapsbeheer. Eind 2013 is duidelijk hoeveel in 2014 en 2015 nog extra ontwikkeld kunnen worden.

Werkwijze

Het project ontwerpt een aantal verdienmodellen voor een specifiek pilotgebied (of 2 gebieden) inclusief samenwerkingsvormen en rekent deze door. Ieder verdienmodel wordt voorzien van aanbevelingen voor ANV’s en het netwerk als geheel. Het project wordt aangepakt middels een pilot in een concreet gebied. Daardoor kunnen sommige onderzoeks(deel)vragen meer of minder aandacht krijgen, afhankelijk van de concrete behoefte  in het gebied en de samenstelling van het netwerk. Hetzelfde geldt voor de onderstaande aanpak: de invulling van de gebiedsbijeenkomsten kan bijvoorbeeld anders worden afhankelijk van de geïdentificeerde potenties en belanghebbenden in het gebied.

Resultaten

Ontwerp-verdienmodellen worden ontwikkeld samen met mogelijke gebiedspartners. Door het vrijblijvend nadenken over mogelijkheden ontstaan nieuwe ideeën en wordt het vertrouwen gebouwd dat nodig is om ook in de praktijk te gaan samenwerken. Gehoopt wordt op spin-off van het onderzoek doordat (varianten op) de ontwikkelde verdienmodellen daadwerkelijk in uitvoering komen.