Project

Natuur en recreatie: Draagkracht van Lac Bay Bonaire (fase 2)

De lagune van Lac op Bonaire is ongeveer 700 ha groot en bevat sommige van de rijkste mangrove en zeegrashabitats van de Nederlands-Caribische eilanden. Het bevat een gezonde populatie van de bedreigde groene zeeschildpad, Chelonia mydas, en een achteruitgaande stand van de regionaal zwaar beviste grote kroonslak Strombus gigas.

Het gebied heeft tevens belangrijke functies als kraamkamer voor koraalrifvissen en als voedselgebied voor trek en watervogels. Het gebied is aangewezen als beschermde locatie en van groot belang voor de natuurbescherming in Caribisch Nederland. Eerder onderzoek heeft aangegeven dat menselijk ingrijpen nodig is om de ecosysteem waarden en diensten van Lac voor het nageslacht te behouden.

Doel van dit project is:

 1. Ecologische randvoorwaarden herstellen voor mangrovegroei in een viertal kleine gebieden van de Lac lagune.
 2. Een wetenschappelijk hoogstaande baseline beschrijving geven van de zonering van aquatische habitats op landschapsniveau binnen Lac.
 3. Gebruikers en gebruikersdruk op Lac in kaart brengen; evaluatie huidige situatie, knelpunten en oplossingen bespreken.
 4. Gebruik van Lac door vogels tijdens het vogeltrekseizoen in kaart brengen: evaluatie van waarden.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten zijn:
 1. Stage veldbezoek studenten (vervuiling en gebruikers druk).
 2. Analyse en rapportage trekvogeldata.
 3. Analyse en rapportage aquatische gemeenschappen.
 4. Analyse en rapportage data vervuiling.
 5. Rapportage resultaten mangrove-herstel.
 6. Bezoek eindpresentatie en projectafsluiting.

Resultaten

Dit project levert cruciale inzichten ten behoeve van het beheer en herstel van de ecologie van Lac baai, het belangrijkste mangrovegebied van Nederland.
De resultaten van dit project zijn:
 1. Rapport implementatie en evaluatie actieve mangroveherstelproject
 2. Studie zonering algen en vis gemeenschappen van Lac, tevens als nulmeting t.b.v. kanalenproject Stinapa.
 3. Rapport trekvogel gebruik Lac tijdens hoogtepunt trekseizoen 2011.
 4. Rapport zwerfvuil Lac en controle gebieden elders op Bonaire.

Publicaties

Dossier: