Project

Natuur inclusief bouwen op zee (HD3546)

Het ministerie van Economische Zaken (DGNR-NB) verzoekt Alterra een workshop te organiseren om helder te krijgen welke kansen er liggen voor natuur-inclusief bouwen op de Noordzee. Hierbij is het belangrijk dat de focus ligt op activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van ecologische systemen op de Noordzee. De meerwaarde voor de natuur en het creëren van kansen voor de natuur op de Noordzee staat hierbij centraal.

Natuur inclusief bouwen op zee
De Noordzee kent vele gebruikers en economische ontwikkelingen. Deze kunnen in meer of mindere mate negatieve consequenties hebben voor de natuur. Kan dat ook anders? Kunnen economische ontwikkelingen en de natuur elkaar versterken? Wij willen onderzoeken of het mogelijk dat het gebruik van de Noordzee een meerwaarde kan zijn voor de natuur en vice versa. Kunnen fundaties voor windmolens of platforms, grondstoffenwinning en andere bouwwerken ook nieuwe habitat vormen voor het leven in zee? Is dat verder te optimaliseren? Kan er in de vormgeving rekening mee worden gehouden?

Een belangrijke uitdaging is het ombuigen van één dimensionaal gebruik van de omgeving en de grondstoffen van de Noordzee naar een circulair proces. De zee op een natuur inclusieve manier inzetten betekent het ontwikkelen van nieuwe business modellen, waarbij wordt gekeken naar het verbinden van(nieuwe) activiteiten, terwijl gebruik wordt gemaakt van bestaande natuurlijke processen.

Smart Seas
In steeds grotere hoeveelheden verzamelen en genereren individuen en organisaties allerlei soorten gegevens van de Noordzee. Deze data vormen een bron van innovatie die nog grotendeels onbenut is. Er moet gekeken worden wat de mogelijkheden die open data en technologie bieden voor ontwikkelingen die (ook) ten goede komen aan de natuur op zee. Door data te verbinden en open data beschikbaar te stellen kunnen innovatieve oplossingen ontwikkeld worden die ten goede komen van het gebruik van de Noordzee alsmede het natuurbehoud en ontwikkeling.

Publicaties