Project

Natuurambitie Grote Wateren concreet in de praktijk

De Natuurambitie Grote Wateren komt voort uit de Rijksnatuurvisie 2014 en biedt het perspectief op toekomstbestendige natuur. De natuurambitie is gebaseerd op vier uitgangspunten: 1. aansluiten bij natuurlijke processen 2. synergie met andere gebruiksfuncties 3. natuur midden in de samenleving 4. aansluiten bij autonome ontwikkelingen. Onder de vlag van de rijknatuurvisie 2014 schetst de Natuurambitie Grote Wateren een beeld van de robuuste natuur in 2050/2100 met kansen voor synergie met onder meer waterveiligheid, recreatie en voedselproductie. De natuurambitie richt zich op de zes grote wateren in Nederland: het rivierengebied, de Zuidwestelijke Delta, het kustgebied, het Waddengebied, het IJsselmeer en de Noordzee. De natuurambitie Grote wateren heeft een horizon tot 2050 en verder, maar begint nu.  

De natuurvisie en de uitwerking hiervan in de Natuurambitie Grote Wateren geven de beleidsambitie weer van het ministerie van EZ voor de grote wateren. Juist op dit terrein staan de komende jaren diverse uitvoeringsprogramma's op stapel (Hoogwaterbeschermingsprogramma, Deltaprogramma). Deze uitvoeringstrajecten bieden kansen om delen van de Natuurambitie Grote Wateren te verzilveren, mits dit in een vroeg stadium van het project (MIRT onderzoek, verkenning) goed wordt verankerd in de scope van deze uitvoeringstrajecten. Om dat te bereiken is samenwerking met het ministerie van I&M, Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies essentieel.

Deze partijen zijn in het algemeen positief over het meekoppelen van natuur waar mogelijk en zien graag dat het Ministerie van EZ daarin ondersteunend werkt. Een vraag die hierbij leeft is om mee te werken aan ontwikkelperspectief in deelgebieden waarin zowel de veiligheid, de natuur, de economie als leefomgeving een plek zou kunnen krijgen. Het doel van deze studie is om de gebiedspartners, betrokken bij uitvoeringsprojecten in het Waddengebied, het IJsselmeergebied, het Rivierengebied en de Zuidwestelijke Delta, hierbij actief te ondersteunen.

Om dit te realiseren wordt in fase 1 voor acht projectgebieden met de initiatiefnemers van uitvoeringsprojecten een onderzoeksvraag geformuleerd gericht op de implementatie van de doelen van de natuurambitie in uitvoeringsgebieden. In fase 2 zal de uitvoering van de project specifieke onderzoeksvragen plaatsvinden. Naar verwachting omvat dit: vier Sketch & Match sessies, vier verdiepende onderzoeken (nader in te vullen in samenhang met de behoefte van de initiatiefnemers van uitvoeringsprojecten) en een drietal infographics, waarin voor een gebied de meerwaarde van het meekoppelen van natuur in beeld is gebracht.

Publicaties