Project

Natuurinclusief ondernemen in het groen en met groen

Groene ruimte in de stad Groen heeft een meerwaarde voor klimaatbestendige en leefbare steden. De aanwezigheid van groen in de stad heeft een positieve invloed op gezondheid en welzijn van mensen (Raymond et al., 2017). Ook draagt het bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor stedelingen en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven (Buijs et al., 2016; Rymarzak and Siemiska, 2012). Daarnaast speelt stadsgroen een belangrijke rol in het kader van klimaatverandering en milieuproblematiek. Hieronder valt het verminderen van wateroverlast en hittestress en het beperken van geluidsoverlast en luchtvervuiling (Haase et al., 2014; Mattijssen et al., 2017).

Ondanks deze belangrijke functies legt groen het in de stad vaak af tegen concurrerende ruimteclaims (Haase et al., 2014). Er zijn omvangrijke claims voor onder andere wonen, werken, voedselproductie, transport, energieproductie, recreatie en water. In Nederland heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onlangs nog gepleit dat decentrale overheden in de ruimtelijke afweging meer prioriteit moeten geven aan woningbouw (Ollongren, 2018). Dergelijke ruimteclaims leggen druk op de beschikbare groene ruimte in en rondom de stad en kunnen daarmee een belangrijke invloed hebben op de dagelijkse leefomgeving van de bewoners.  

De rol van de vastgoedsector

Een belangrijke speler in deze stedelijke ontwikkelingen is de vastgoedsector. Diverse onderzoeken laten zien dat partijen in het vastgoed een grote invloed hebben op ruimtelijke ontwikkelingen in de stad (Roebeling et al., 2017; Sealey et al., 2018). De activiteiten van architecten, projectontwikkelaars, stadsplanners, woningcorporaties, bouwbedrijven en ook financiële instellingen hebben allen hun weerslag op de manier waarop steden zich ruimtelijk ontwikkelen. Daarmee heeft de vastgoedsector een significante impact op milieu, economie en samenleving (Priess et al., 2017).

Dit project kijkt naar de rol van de vastgoedsector in relatie tot stedelijk groen. Deze groene ruimte in de stad staat onder druk. Hoewel het in belangrijke maatschappelijke behoeften voorziet leggen natuur en landschap het in de praktijk vaak af tegen concurrerende ruimteclaims. Dit kan een groot impact hebben op de dagelijkse leefomgeving van mensen die in de stad wonen en werken. In dit onderzoek hanteren we een transitie-aanpak waarbinnen expliciet wordt gezocht naar een groene bijdrage van de vastgoedsector aan de leefbaarheid en veerkracht van steden. Daarvoor worden huidige praktijken in kaart gebracht en wordt er gezocht naar manieren om deze praktijken meer natuurinclusief te maken om de gewenste transitie te bewerkstelligen.

Publicaties