Project

Natuurlijk Goedkoper (Houtribdijk, Markermeerdijk)

In het project Natuurlijk Goedkoper pilot Houtribdijk werkt Wageningen Environmental Research binnen het Ecoshape consortium samen in een publiek-private samenwerking. Wageningen Environmental Research is met Deltares verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het monitoringsprogramma. De totale looptijd van het project is 2013-2018.

De pilot Houtribdijk behelst het realiseren van een proefsectie van 450m met zandige versterking langs de Houtribdijk bij Trintelhaven. Bij het opstellen van het monitoringsprogramma zal rekening worden gehouden met de onderzoeksvragen die spelen in de lopende projecten Houtribdijk en Markermeerdijken. De proefsectie heeft als doel te komen tot extra kennisontwikkeling over het gebruik van voorlanden binnen de huidige en toekomstige Nederlandse (zoetwater) waterveiligheidsopgaven. Bij het opstellen van het monitoringsprogramma is het van belang te redeneren vanuit de toepasbaarheid van de informatie in andere projecten. Welke informatie is noodzakelijk om een voorlandoplossing op kostenefficiƫnte wijze te kunnen implementeren? Door een proefsectie aan te leggen is er de mogelijkheid om realistische of zelfs optimistische aannames te doen. Door monitoring kan worden onderzocht of de gemaakte keuzes gerechtvaardigd zullen blijken te zijn.

Morfologische veranderingen en vegetatieontwikkeling geven een indicatie van het benodigde beheer en onderhoud, om het veiligheidsniveau te waarborgen. De volgende onderdelen zullen worden opgenomen in een monitoringsprogramma:

  • Morfologische veranderingen, in het bijzonder als gevolg van stormen;
  • Golfcondities en waterstanden. Kan er gebruik worden gemaakt van reeds aanwezige meetlocaties?
  • Vegetatieontwikkeling in relatie tot fysische forcering en (natuur-)beheer;
  • Drijfveren voor vegetatieontwikkeling, zoals slib- en zandinvang, inundatiefrequentie, golfexpositie;
  • De vegetatie zal langs transecten worden gemonitord, om zo de complete gradiĆ«nt van dijk, moeras, oever, ondergedoken waterplanten te volgen.

Deliverables

De volgende producten en deliverables zullen in 2014 worden opgeleverd.

  1. Kennisagenda pilot Houtribdijk
  2. Monitoringsprogramma 2014-2018
  3. T0-monitoring (zomer/najaar 2014)

Projectsite:

Publicaties