Project

Natuurlijk Kapitaal en visserij

De visserijcasus is een van de 5 cases die uitgevoerd worden ter onderbouwing van het Themahoofdstuk ‘Natuurlijk Kapitaal’ voor de Balans van de Leefomgeving 2014.


De biodiversiteit in onze zeeën en oceanen staat onder door onder andere overbevissing en vervuiling. In de Noordzee zijn de belangrijkste commerciële visbestanden inmiddels hersteld of herstellend, maar de visserij legt echter nog altijd een druk op de overige mariene biodiversiteit. Door via bestandsbeheersplannen beter op vangst te sturen, minder bodemberoerende en bijvangst veroorzakende vismethodes toe te passen en bepaalde gebieden van (bepaalde typen) visserij uit te zonderen, kan de druk op de mariene biodiversiteit worden weggenomen. Het nieuwe Gemeenschappelijke Visserij Beleid (GVB, 2014-2020) legt de basis voor deze duurzame visserij. De verduurzaming van de visserij levert een grote bijdrage aan de doelstellingen van Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

Het doel van deze casus is:

  1. In beeld te brengen hoe het staat met de verduurzaming van de Nederlandse visserijsector en wat de trends zijn
  2. Nagaan wat de drijvende krachten achter vastgestelde trends zijn
  3. Analyseren welke problemen en kansen samenhangen met deze trends, wat de rol van beleid daarin is en zou kunnen zijn (wat zijn positieve en perverse prikkels)
  4. Welke rol andere actoren (vissers, NGOs) kunnen spelen in de verduurzaming van de sector

 

Deze vragen worden beantwoord aan de hand van indicatoren (hoe staat het met de verduurzaming van de Neerlandse visserijsector) en een systeemanalyse waarbij vier beleidsraangementen verder worden onderzocht en geanalyseerd. Dit zijn: 1) Marine Protected Areas op de Noordzee), certificering, VIP/kenniskringen en initiatieven in de visserijketen.


Deliverables


een hoofdstuk in het achtergrondrapport 'Natuurlijk Kapitaal'


Publicaties