Project

Natuurpact informatievoorziening natuurbeleid

De afgelopen jaren is het natuurbeleid steeds verder gedecentraliseerd. De provincies zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de ontwikkeling en het beheer van de natuur geworden. In het Natuurpact hebben het Rijk en de provincies afgesproken dat het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de afspraken uit het Bestuursakkoord en het Natuurpact gaat evalueren. Het doel van deze evaluatie is om elke drie jaar de voortgang van de te realiseren ambities uit het Natuurpact in beeld te brengen, aan te geven of het op een effectieve en efficiënte wijze wordt gedaan en of er eventueel bijsturing nodig is. In 2016 is het eerste rapportagemoment van de evaluatie van het Natuurpact.

Projectdoelstelling

De input uit dit BO project aan het overkoepelend PBL project bestaat uit het uitwerken van een (nader te bepalen) selectie van ecologische indicatoren op provinciaal en landelijk niveau. Daarnaast worden ook de ecologische knelpunten op het vlak van de condities in beeld gebracht die de doelrealisatie van de natuurdoelen van het natuurpact in de weg staan. Uiteindelijk kan deze informatie de provincies helpen om het natuurbeleid doelmatiger en doeltreffender te maken. 

Publicaties