Project

Natuurpact verdroging in beeld via satellietgegegevens

De informatievoorziening heeft betrekking op de verdrogingstoestand van natuurgebieden/het Natuurnetwerk Nederland.   Dit BO project is een van de projecten die kennis aanlevert aan het overkoepelende project Evaluatie Natuurpact van het PBL. Voor deze evaluatie zijn goede analyses nodig van te verwachten natuureffecten van investeringen, zoals voorgenomen in het natuurpact, zowel ten aanzien van uitbreiding, inrichting als opheffen verdroging.

Het meest recente landelijke overzicht over verdroging van natuurgebieden komt uit 2004. Aanwezige data is versnipperd aanwezig bij veel verschillende organisaties en is verschillend van aard. De centrale rol bij verdrogingsonderzoek van de Dienst Landelijk Gebied is recentelijk opgeheven. Met de verdere decentralisatie van het natuurbeleid is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid van Rijk en provincies.

Zodoende is het de vraag hoe aan deze gedeelde verantwoordelijkheid tegemoet kan worden gekomen en hoe de informatievoorziening rond de verdrogingstoestand van natuurgebieden het beste kan worden aangepakt.

De werkwijze binnen dit project wordt in overleg nader uitgewerkt. Er moet een methode worden ontwikkeld die voor de toekomst bruikbaar is en waar alle belanghebbenden zich in kunnen vinden. Daartoe zullen alternatieven worden geschetst en voorgelegd aan verschillende partijen.

Aan het eind van 2015 zal, voor zover mogelijk, een geactualiseerd overzicht van de verdrogingstoestand van natuur in Nederland worden opgeleverd en bovendien een voorstel voor de langere termijn. De basis hiervoor zijn grondwaterstandsinformatie en informatie over indicatorsoorten.

Deze informatievoorziening is nodig om antwoord te kunnen geven op vragen zoals: worden de doelen ten aanzien van biodiversiteit en opheffen van verdroging gehaald? Is het beleid dat hiertoe is ontwikkeld effectief? En wat is de verwachting voor de toekomst?

Publicaties