Project

Natuurverkenning 2016

Na de ‘divergentiefase’ (verkennen van de breedte van de problematiek rond Europees natuurbeleid) in  2015 is in 2016 de ‘convergentiefase’ van het project uitgevoerd (focus aanbrengen in de uit te voeren scenario analyses). 

Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van 4 perspectieven die verschillen in de onderliggende waarden, type natuur, betrokken actoren en  uitvoeringsstrategieën (Strengthening Cultural Identity, Allowing Nature to Find its Way, Going with the Economic Flow, Working with Nature).

In Strengthening Cultural Identity, zijn mensen verbonden met natuur en landschap omdat dit deel uit maakt van hun eigen identiteit en kwaliteit van hun leefomgeving. In Allowing Nature to Find its Way, wordt natuur beschermd vanwege de intrinsieke waarde . Natuur is iets wat zich zonder inmenging van de mens moet kunnen ontwikkelen en natuurlijke processen spelen hierbij een belangrijke rol.

In Going with the Economic Flow, is natuur aangepast aan de individuele levenstijl van mensen. Bedrijven en burgers nemen initatief  voor de bescherming van natuur door dit succesvol te combineren met economie.
In Working with Nature staan de diensten die de natuur aan mensen levert voorop, waarbij  innovaties mogelijk zijn door het optimaal gebruik maken van de diensten die de natuur levert. 
 
De perspectieven zijn beschreven en doorgerekend met behulp van een aantal diverse modellen ( o.a Bioscore). In het hoofdrapport worden aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van een nieuwe EU Biodiversiteitsstrategie na 2020. In diverse achtergrondsdocumenten en wetenschappelijke artikelen zijn de resultaten gerapporteerd. Deze publicaties zullen merendeels tegelijktijdig met de officiële launch openbaar worden. Gezien het Europese karakter zal een groot deel van de communicatie Engelstalig zijn.

Deliverables

WOt-interne informatie

Publicaties