Project

Natuurwaarde - Provinciale uitwerking

De indicator Trend in kwaliteit van natuur (CLO-indicatornummer 2052) is een van de kernindicatoren van het CLO. Hiermee worden elke 1 tot 2 jaar nieuwe jaarcijfers bepaald voor de trend in kwaliteit van Nederlandse terrestrische natuur.

In het huidige natuurbeleid is de wens geuit de graadmeter Natuurwaarde ook op provinciaal niveau te kunnen bepalen. Om dit te kunnen realiseren wordt in dit project gestart met een haalbaarheidsstudie, op basis waarvan een beslissingsbespreking wordt gehouden. De daaruitvolgende werkzaamheden worden in 2017 geagendeerd.

Publicaties