Project

Natuurwetenschappelijke argumenten biodiversiteit

De meeste mensen, waaronder beleidsmakers, hebben het gevoel dat de veronderstelde huidige snelle achteruitgang van biodiversiteit een kwalijke zaak is.

Daar zijn ook sterke morele en esthetische argumenten voor. Bij de meer economische argumenten wordt de argumentatie al wankeler.

De wezenlijke vraag is: Heeft biodiversiteit een functie? Of is het - net als de mens - een 'Schitterend Ongeluk'? Als dit laatste het geval is, dan is verlies aan biodiversiteit jammer, ja zelfs pijnlijk en beschamend, maar bedreigt het niet de mensheid in de zin zoals in begin is verwoord.
In dit project wordt gekeken naar de vragen:

  • Waarom zou behoud van biodiversiteit een beleidsdoel moeten zijn?
  • Gegeven de onderbouwde argumenten voor biodiversiteitsbehoud als beleidsdoel, wat moet dan worden behouden, in welke mate, waar en tegen welke offers?

Beoogd resultaat

Resultaat van dit project is het essay: De soortenstorm, het nut van biodiversiteit in evolutionair perspectief. In het Engels wordt de titel: Nature’s Game, the utility of biodiversity from an evolutionary perspective.

Werkwijze

Voor het vervolg van de Soortenstorm in dit jaar zullen de reacties op de publcatie richtinggevend zijn. Daarom is op dit moment (jan '13) nog niet goed aan te geven welke activiteiten zullen worden ondernomen. Wel is duidelijk dat het vooral zal gaan om de meer praktische consequenties voor de beleidsvoorbereiding (bijv. de aangekondigde Natuurvisie van EZ), voor de beleidsvorming en voor het feitelijk natuurbeheer. Centraal staan vragen als: wat moet worden behouden, in welke mate, waar en tegen welke offers?