Project

Nederlandse deelname aan Cost Action

In 2010 is de EU-COST actie gestart. Deze actie richt zich op uitwisseling tussen Europese landen en tussen wetenschappelijke instellingen, om te komen tot ontwikkeling en harmonisatie van toegepast onderzoek naar duurzame productie van biomassa in bossen.

Doelstelling

Het is belangrijk dat Nederland bij deze uitwisseling van kennis betrokken is omdat Nederland op dit moment achter loopt op andere landen wat betreft de oogst van biomassa en omdat in het regeerakkoord stelt dat het gebruik van duurzame energie met 16% omhoog moet.

De ennis over de oogst van biomassa is momenteel erg versnipperd en niet goed (weenschappelijk) vergelijkbaar. Hierdoor is informatie vaak niet bruikbaar in andere landen. Vooral voor 'kennishalende' landen als Nederland is het daarom moeizaam om elders ontwikkelde kennis toe te gaan passen in eigen bossen. Het doel van dit project is daarom om deel te nemen aan de Europese kennisontwikkeling op het gebied van duzame productie van biomassa in bossen en voorts de verspreiding van ontwikkelde kennis en inzichten in Nederland.

Werkwijze

Maart - juli 2013: voorbereiden werk in werkgroepen voor de afsluitende conferentie.

Augustus:  Nederlandse deelname aan de afsluitende conferentie. Bijdrage aan presentaties.

September - november: in overleg met de klankbordgroep ujitvoeren van de communicatie binnen Nederland

Resultaten

Deelnemen aan de werkgroepen van de COST-actie en Nederlandse inbreng verzorgen aan de afsluitende conferentie in Joensuu (Finland) eind augustus 2013.

Uitwisseling met de begin 2012 opgerichte Nederlandse klankbordgroep opgericht waarmee ervaringen van de COST-actie worden uitgewisseld. Deze klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van onderwijs en de sector natuur en landschap (Bosschap, Avih). In 2013 wordt gemikt op het uitvoeren van een short scientific mission vanuit Nederland.

Na de afsluitende conferentie wordt in samenspraak met de klankbordgroep  de Nederlandse praktijk geïnformeerd over de uitkomsten. Devoorbereiding van deze communicatie maakt deel uit van dit project.

Publicaties