Project

Nederlandse deelname aan het Europese samenwerkingsprogramma Cost action FP0902

Landen van de Europese Unie hebben afgesproken om meer duurzame energie zoals biomassa (bijvoorbeeld hout) te gaan gebruiken. Onderzoeksmethoden en resultaten over duurzame biomassa productie uit het bos moeten nog wel geharmoniseerd worden, want de verschillende landen hebben andere terminologie gebruikt, waardoor de resultaten niet met elkaar te vergelijken zijn.

Doelstelling

De landen van de Europese Unie hebben ambitieuze doelstellingen voor het aandeel van duurzame energie in de totale energieopwekking. Alle landen moeten het huidige aandeel flink verhogen om deze doelen te halen. Een belangrijke vorm van duurzame energie is biomassa, en binnen deze biomassa hout.

Een handicap voor Europese samenwerking is dat in de verschillende landen verschillende bosbouwterminologie wordt gebruikt. Hierdoor zijn onderzoeksresultaten niet goed te vergelijken en dreigt elk land opnieuw het wiel te moeten uitvinden. Cost Actie FP0902 is gericht op harmonisatie en ontwikkeling van onderzoek naar duurzame biomassa productie vanuit het bos.

Doel van dit project is het verzorgen van de Nederlandse deelname aan de Cost-actie. Dit is vanuit Nederlands perspectief van belang om goed te kunnen leren van ervaringen en best practices in het buitenland. Bijvoorbeeld Duitsland en de Scandinavische landen lopen voor met de oogst van hout voor energie uit bossen. De resultaten helpen om de doelstellingen voor duurzame energie (coalitieakkoord oktober 2010) en die van het Convenant Duurzame agrosectoren te behalen.

Beoogd resultaat

Resultaten zijn:

  • Deelname aan bijeenkomsten van de werkgroepen van de COST-actie. 
  • Verzorgen van Nederlandse bijdragen aan producten van de COST-actie. 
  • Verspreiden van resultaten in Nederland. 
  • Inhoudelijk: In veel bossen is veel ruimte voor oogst met behoud van biodiversiteit.

Werkwijze

Activiteiten zijn:

  • Voorbereiding werkgroepbijeenkomsten 
  • Deelname aan COST-congres, werkgroepbijeenkomsten en management comité 
  • Verslaglegging en communicatie (mbv klankbordgroep