Project

Neveneffecten beëindigingsregeling veehouderij

Dit project onderzoekt de beëindigingsregeling als maatregel voor het terugdringen van stikstofdepositie binnen veehouderijbedrijven.

Het kabinet zoekt naar maatregelen om de emissie van stikstof naar de lucht en depositie van stikstof op N2000-gebieden terug te dringen. Eén van de mogelijke maatregelen om de stikstofdepositie terug te dringen is het wegnemen van piekbelasters rond N2000-gebieden door middel van een beëindigingsregeling. Het gaat hierbij om veehouderijbedrijven met een hoge depositie van ammoniak op betreffende gebieden.

Er is nog geen besluit genomen over een beëindigingsregeling. Of en zo ja hoeveel bedrijven in de kippen-, varkens- en melkveehouderij beëindigd gaan worden is onbekend. Met een beëindigingsregeling wordt een specifiek beleidsdoel nagestreefd, in dit geval het terugdringen van stikstofemissie en -depositie. Maar een beëindigingsregeling heeft daarnaast ook neveneffecten, onder andere op een sector als geheel, op een regio en op een gehele keten. De mate van effect hangt af van de omvang van de beëindigingsregeling. Neveneffecten kunnen belangrijk zijn bij de (politieke) besluitvorming of er een beëindigingsregeling komt, welke sectoren hieronder vallen en wat de omvang van de beëindigingsregeling kan/moet zijn.

Publicaties