Project

Next generation

Semigesloten kassen hebben een groot besparingspotentieel en vullen een belangrijk deel van hun energiebehoefte in met zonne-energie en passen daarmee naadloos in de sectordoelstellingen voor 2020. Toch staan deze kassen niet in een gunstig perspectief, mogelijk vanwege publicaties over energie­producerende kassen waarin werd aangegeven dat de economische vooruitzichten zorgelijk zijn.

Doelstellingen project

Technische doelstellingen

  • Het tonen van een doordacht totaalconcept voor een semi-gesloten kas met een zeer laag energieverbruik en lage energiekosten doordat de kas voor een substantieel deel vanuit zonne-energie wordt verwarmd.
  • Het tonen van de teeltkundige voordelen die met deze installatie behaald kunnen worden (vooral een nóg betere vochtbeheersing en enige koeling)

Energiedoelstellingen

In experimenten met Het Nieuwe Telen is .aangetoond dat met stap 1 t/m 5 van het stappenplan het energieverbruik in de tomatenteelt kan worden teruggebracht naar ongeveer 27 m³/(m² jaar) met behoud van kwaliteit en kwantiteit (onder de voorwaarde dat er externe CO2 kan worden aangeleverd).

Het voorliggende projectvoorstel zal bij succes leiden tot een gasverbruik van 18 m³/(m² jaar) voor een installatie met een terugverdientijd van 7 jaar (uitgaande van een gasprijs van 30 cent/m³).

Nevendoelstellingen

Het toenemend gebruik van zonne-energie voor de verwarming van kassen maakt de tuinbouw minder afhankelijke van grillige energieprijzen.

Aanpak en tijdspad

Het project begint met het detail-ontwerp van een luchtbehandelingskast die op een zo goedkoop mogelijke wijze het benodigde koelvermogen kan leveren.

Het ontwerp sluit zoveel mogelijk aan bij het in opkomst zijnde gebruik van buitenluchtaanzuiging via slurven onder het gewas. In de gebruikelijke systemen voor buitenluchtaanzuiging kan de lucht alleen worden opgewarmd. In sommige installaties kan er daarnaast een bepaalde menging tussen circulerende binnenlucht en droge buitenlucht worden gerealiseerd. In het hier voorgestelde systeem wordt de functionaliteit van de luchtbehandelingskast nog verder uitgebreid, in die zin dat de lucht niet alleen verwarmd en gecirculeerd kan worden, maar ook gekoeld en ontvochtigd.
Op het eerste gezicht gaat de installatie daarmee lijken op de koelsystemen van de eerste generatie gesloten kassen (de GeslotenKas, Tas, en Prominent), maar het koelvermogen is 6 tot 8 keer kleiner. Hierdoor wordt de installatie aanmerkelijk goedkoper (voor details en berekeningen van kosten en energiegebruik wordt verwezen naar de bijlage) . Een ander belangrijk verschil is dat er bij de eerste generatie gesloten kassen altijd sprake was van een gesloten en een open fractie op een bedrijf of bedrijvencluster, terwijl de Next Generation Semigesloten kas uitgaat van 1 systeem voor het hele bedrijf.
Na ontwerp en fabricage wordt het luchtbehandelingssysteem in een kasafdeling van 3700 m² geïnstalleerd.
Na installatie en inregeling van de besturing wordt de werking, het kasklimaat, het energieverbruik en het teeltresultaat vanaf half maart tot aan het eind van het teeltjaar gevolgd en vergeleken met het kasklimaat, het energieverbruik en het teeltresultaat van de naastliggende afdeling, waar een standaard teeltwijze wordt gehanteerd.

Resultaten

Gedurende teelt wordt maandelijks een overzicht van de resultaten opgesteld. Dit overzicht toont:

  • De temperatuur en vochtigheid van de kaslucht in de next generation kas en de referentie
  • De CO2 concentratie in de beide afdelingen
  • Het warmtegebruik van de beide afdelingen
  • De warmteverzameling in de next generation kas
  • Het elektraverbruik van beide afdelingen
  • De aquiferbalans van de next generation kas
  • Een overall energiegebruiksplaatje, (elektriciteitsverbruik, elektriciteitsverkoop en gasinkoop)

Aan het begin van het project wordt een vakbladartikel opgesteld waarin de verwachtingen worden beschreven, de gemaakte afwegingen worden toegelicht en het perspectief wordt geschetst.
Omstreeks de zomer wordt een artikel met tussenstand opgesteld en in december 2012 wordt een artikel gemaakt naar aanleiding van de rapportage over het gehele teeltseizoen.