Project

Nieuwe huisvestingsconcepten Konijnenhouderij

Dit BO-project is aanvullend op de beoogde PPS van de konijnensector (samen met ketenpartners en maatschappelijke partijen) in de jaren 2015-2017. Het spitst toe op de dierenwelzijnsaspecten voor zover deze niet in de PPS opgepakt worden. Daarnaast krijgt de internationale component aandacht. 

De konijnensector heeft zich ten doel gesteld om versneld haar houderijsysteem aan te passen aan actuele wensen van markt en maatschappij. De eerdere doelstelling om de voedsters naar welzijnskooien over te schakelen is vrijwel gerealiseerd. Het eerste concrete doel is nu om vleeskonijnen versneld naar parkhuisvesting te brengen. Er zijn kansen in o.a. de Belgische markt om dit te verwaarden. Op langere termijn wil de sector naar groepsgehuisveste voedsters met jongen. Voor deze ambities (plus ambities op diergezondheidsgebied) heeft de sector een breed PPS-project ingediend. Huidig BO-project onderteunt de sector-initiatieven met wetenschappelijke fundering vna het dierenwelzijnswerk en de internationale verbinding.

Deliverables

  • rapportage en wetenshcappelijke publicatie "Analyse welzijnsmonitoringsresultaten vernieuwde konijnenhouderijsystemen"
  • internationale bijeenkomst "afstemming welzijnsmonitoring"

Publicaties